KFS 2021. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – jak uzyskać dofinansowanie do szkoleń?

KFS Krajowy Fundusz Szkoleniowy logoCzy wiesz, że jeżeli jesteś firmą zatrudniającą pracowników na umowę o pracę masz możliwość pozyskania prawie
15 000 zł w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy na rozwój i podnoszenie kwalifikacji swoich i pracowników?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS to fundusz umożliwiający pozyskanie środków zewnętrznych na finansowanie rozwoju kadr w firmie.

W Urzędach Pracy w całym kraju jest możliwość skorzystania z dotacji i dofinansowania na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 roku dla firm zatrudniających min. 1 pracownika na umowę o pracę. 100% finansowania dla mikrofirm i 80% dla MSP i dużych.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, adresowana do pracodawców wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Gdzie i z kim rozmawiać? 

Powiatowy Urząd Pracy – Twój lokalny

Ile środków można uzyskać z KFS Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Do 15 000 zł na rozwój pracownika

Na co można uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może uzyskać finansowanie następujących działań:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków rezerwy KFS
 • szkolenia i kursy (zarówno otwarte dla pojedynczych pracowników, jak i szkolenia zamknięte -szkolenia dedykowane dla konkretnego działu)
 • studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W 2021 roku pracodawcy będą mogli otrzymać dofinansowanie w ramach 8 priorytetów KFS, które mają na celu: 

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozpowszechnianiu się choroby COVID – 19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo – leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/ osób chorych/ niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID – 19 lub osobami z ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie              zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości
 8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Zawody i branże kluczowe w danym regionie

UWAGI  PRAKTYCZNE – JAK OTRZYMAĆ ŚRODKI Z KFS I NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ!

 • Bardzo duże zainteresowanie pracodawców w dużych miastach, a brak wykorzystania środków w mniejszych powiatach.
 • Trzeba pilnować terminów – najlepiej w dniu startu złożyć jak najszybciej wcześniej przygotowany wniosek. W wielu powiatach liczy się kolejność zgłoszeń
 • Kluczowe jest odpowiednie umotywowanie wniosku i powiązanie go z interesami pracodawcy  i w nawiązaniu do rozwoju kluczowych kompetencji. Niektóre Urzędy Pracy wskazują, że nie finansują szkoleń miękkich, ale czy szkolenie np.  z telefonicznej obsługi trudnego klienta dla Działu Reklamacji, Działu Obsługi Klienta nie będzie podstawową kompetencją zawodową? Czy tak samo szkolenie z Prospectingu dla firmy usługowej, nastawionej na ekspansję i jej Działu Handlowego?
 • Najczęściej finansowane są szkolenia, kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy. Nie licz raczej na to, że otrzymasz środki na przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w Twojej organizacji – to firmy szkoleniowe i doradcze robią przy okazji.
 • Być w stałym kontakcie z Urzędem Pracy i pilnować terminów naboru środków, ale również  terminów naborów uzupełniających w ramach np. uruchomienia rezerwy.
Zazwyczaj nabory na dofinansowanie do szkoleń odbywają się w II lub III turach
 • I tura – styczeń-luty
 • II tura – czerwic (nabór uzupełniający)
 • III tura – koniec roku (środki niewykorzystane, nierozliczone, które zostały powiatom po rozliczeniu I tury)

Zapraszamy do kontaktu z HILLWAY przy wsparciu przy przygotowaniu dedykowanych ofert dopasowanych do potrzeb szkoleniowych w Państwa organizacji. Mamy doświadczenia w pracy z Operatorami i Urzędami Pracy w całej Polsce.

HILLWAY jest jednostką certyfikowaną posiadającą standard jakości prowadzenia szkoleń i projektów doradczych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0. Jesteśmy wpisani do Bazy Usług Rozwojowych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Działamy od 2011 roku pracując z sukcesami z firmami z całej Polski, a nasza strategia to wysoka jakość i efektywność oraz powracający zadowolony Klient.

Aktualizacja 26.11.2020