Krajowy Fundusz Szkoleniowy – jak uzyskać dofinansowanie do szkoleń?

KFS Krajowy Fundusz Szkoleniowy logoCzy wiesz, że jeżeli jesteś firmą zatrudniającą pracowników na umowę o pracę masz możliwość pozyskania prawie 12 000 zł w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy na rozwój i podnoszenie kwalifikacji pracowników?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS to fundusz umożliwiający pozyskanie środków zewnętrznych na finansowanie rozwoju kadr w firmie.

W urzędach pracy w całym kraju była możliwość skorzystania z dotacji na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 w ramach II tur dla firm zatrudniających min. 1 pracownika na umowę o pracę. 100% finansowania dla mikrofirm i 80% dla MSP i dużych. Obie tury zakończyły się w pierwszym półroczu. 
 
Najbliższe nabory już w 2020.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, adresowana do pracodawców wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Gdzie i z kim rozmawiać? 

Powiatowy Urząd Pracy

Ile środków można uzyskać z KFS Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Do 12 000 zł na rozwój pracownika

Na co można uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może uzyskać finansowanie następujących działań:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków rezerwy KFS;
 • szkolenia i kursy (zarówno otwarte dla pojedynczych pracowników, jak i szkolenia zamknięte -szkolenia dedykowane dla konkretnego działu)
 • studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Co jest premiowane we wnioskach KFS?

Priorytety Rady Rynku Pracy:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Zawody i branże kluczowe w danym regionie

UWAGI  PRAKTYCZNE – JAK OTRZYMAĆ ŚRODKI Z KFS I NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ!

 • Bardzo duże zainteresowanie pracodawców w dużych miastach, a brak wykorzystania środków w mniejszych powiatach.
 • Trzeba pilnować terminów – najlepiej w dniu startu złożyć jak najszybciej wcześniej przygotowany wniosek. W wielu powiatach liczy się kolejność zgłoszeń
 • Kluczowe jest odpowiednie umotywowanie wniosku i powiązanie go z interesami pracodawcy  i w nawiązaniu do rozwoju kluczowych kompetencji. Niektóre Urzędy Pracy wskazują, że nie finansują szkoleń miękkich, ale czy szkolenie np.  z telefonicznej obsługi trudnego klienta dla Działu Reklamacji, Działu Obsługi Klienta nie będzie podstawową kompetencją zawodową? Czy tak samo szkolenie z Prospectingu dla firmy usługowej, nastawionej na ekspansję i jej Działu Handlowego?
 • Najczęściej finansowane są szkolenia, kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy. Nie licz raczej na to, że otrzymasz środki na przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w Twojej organizacji – to firmy szkoleniowe i doradcze robią przy okazji.
 • Być w stałym kontakcie z Urzędem Pracy i pilnować terminów naboru środków, ale również  terminów naborów uzupełniających w ramach np. uruchomienia rezerwy.

Aktualizacja 28.01.2019