Szkolenie Egzekucja z rachunku bankowego – zadania i obowiązki banku jako dłużnika zajętej wierzytelności-szkolenie dla bankowości

Szkolenie z zakresu Egzekucja z rachunku bankowego – zadania i obowiązki banku jako dłużnika zajętej wierzytelności opiera się na praktycznej wiedzy w zakresie przeprowadzania egzekucji z rachunku bankowego taki sposób, aby wykorzystać wszelkie możliwe legalne środki do pozyskania największej ilości informacji o:

 • zadaniach banku
 • obowiązkach banku
 • terminach obowiązujących bank
 • sposobach zabezpieczenia interesu banku
 • uniknięciu sporów z dłużnikiem egzekwowanym i organami egzekucyjnymi
Szkolenie HILLWAY Egzekucja z rachunku bankowego – zadania i obowiązki banku jako dłużnika zajętej wierzytelności-szkolenie dla bankowości

W procesie egzekucji z rachunku bankowego bank występuje w skomplikowanej sytuacji: dłużnika zajętej wierzytelności, quasi-egzekutora, a także organu orzekającego. Ta potrójna rolna jest przyczyną wielu wątpliwości prawnych i przedmiotem krytyki w piśmiennictwie.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie Egzekucja z rachunku bankowego – zadania i obowiązki banku jako dłużnika zajętej wierzytelności ma na celu rozwój kompetencji prawnych pracowników banków w obszarze egzekucji z rachunku bankowego.

Program szkolenia

ASPEKTY PRAWNE REGULUJĄCE EGZEKUCJĘ Z RACHUNKU BANKOWEGO

 • Kodeks Postępowania Cywilnego
 • Prawo bankowe
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 50 poz. 454)
 • różne uregulowania procedury cywilnej i administracyjnej w zakresie egzekucji z rachunków bankowych

ORGANY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA EGZEKUCJI Z RACHUNKU BANKOWEGO

 • Wykaz dokumentów obligatoryjnych
 • Zawiadomienia kierowane do banku – forma i wykaz dokumentów

ZADANIA, OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI BANKU JAKO DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI

W wykonaniu ogólnych postanowień bank winien na otrzymanym zawiadomieniu wpisać datę, godzinę i minutę (może to mieć bardzo istotne znaczenie dla obrony interesów banku, choć często działać będzie także na jego niekorzyść, np. gdy w porozumieniu z klientem lub we własnym interesie, będzie chciał zaspokoić inne wierzytelności) oraz przeprowadzić kontrolę formalną otrzymanego zawiadomienia, sytuacji prawnej posiadacza rachunku, jak i zdarzeń zaistniałych w wykonywaniu umowy rachunku bankowego, mogących mieć wpływ na wykonanie zajęcia analizując WAŻNE okoliczności.

 • Terminy obligujące dłużnika zajętej wierzytelności, w tym obowiązek informowania organu egzekucyjnego
 • Sposób realizacji zajęcia egzekucyjnego przez dłużnika zajętej wierzytelności w przypadku braku pełnego pokrycia na rachunku dłużnika egzekwowanego
 • Wyłączenia spod egzekucji i praktyczne metody postępowania wobec środków pozostających do dyspozycji dłużnika egzekwowanego
 • Sposoby postępowania w związku ze złożeniem przez dłużnika egzekwowanego listy płac
 • Środki będące własnością osób trzecich na rachunku dłużnika egzekwowanego
 • Obciążenia z tytułu płatności dokonanych przy użyciu kart debetowych lub kredytowych do rachunku objętego zajęciem egzekucyjnym
 • Blokowanie instrumentów dysponowania środkami na rachunku objętym zajęciem egzekucyjnym
 • Prowadzenie sporów z dłużnikiem egzekwowanym i organami egzekucyjnymi

ZAJĘCIA EGZEKUCYJNE W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU RACHUNKU BANKOWEGO

 • rachunków oszczędnościowych
 • rachunków bieżących
 • rachunków lokat
 • rachunków obsługiwanych w sposób odmiejscowiony
 • wkładów oszczędnościowych, do których zostały wystawione książeczki oszczędnościowe
 • rachunków IKE
 • rachunków powierniczych

OGRANICZENIA W PROWADZENIU EGZEKUCJI Z RACHUNKÓW BANKOWYCH

Np. zgodnie z art. 54 ustawy Prawo bankowe, środki pieniężne znajdujące się na:

 • rachunkach oszczędnościowych,
 • rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych
 • rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych

należących do jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych przez nią umów, są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa GUS za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

INFORMOWANIE ORGANU EGZEKUCYJNEGO O PRZESZKODZIE W DOKONANIU ZAJĘCIA RACHUNKU

1) brak odpowiedniej ilości środków,
2) zbieg egzekucji:
a) sądowych,
b) administracyjnych,
c) sądowych z administracyjnymi,
3) spór między bankiem, a posiadaczem rachunku co do uprawnienia do środków na rachunku,
4) rozwiązanie umowy rachunku bankowego,
5) przedawnienie roszczeń z umowy rachunku bankowego,
6) potrącenie roszczeń posiadacza rachunku bankowego z roszczeniami banku

ZBIEG EGZEKUCJI DO RACHUNKU BANKOWEGO

 • dwóch egzekucji cywilnych,
 • dwóch egzekucji administracyjnych,
 • egzekucji administracyjnej i cywilnej

Powyższe obszary będą ujęte w formie syntetycznego zestawienia + kazusy

W materiałach szkoleniowych uczestnicy będą mieli potrzebne informacje teoretyczne wraz z aktualnym orzecznictwem.

Trenerzy prowadzący szkolenie

Radca prawny, praktyk windykacji, doświadczony szkoleniowiec znający specyfikę windykacji z rachunku bankowego

Metody szkolenia

Wykłady i warsztaty oparte o praktyczne sytuacje i kazusy Państwa banku (w ramach badania potrzeb szkoleniowych w cenie szkolenia przeprowadzimy z Państwem wywiady telefoniczne i poprosimy o zebranie kazusów, spraw trudnych, które chcecie Państwo by były omówione i przepracowane z Trenerem)

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem?

Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content