KFS 2022. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022 – jak uzyskać dofinansowanie do szkoleń?

KFS Krajowy Fundusz Szkoleniowy logoCzy wiesz, że jeżeli jesteś firmą zatrudniającą pracowników na umowę o pracę masz możliwość pozyskania prawie
15 000 zł w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy na rozwój i podnoszenie kwalifikacji swoich i pracowników?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS to fundusz umożliwiający pozyskanie środków zewnętrznych na finansowanie rozwoju kadr w firmie.

W Urzędach Pracy w całym kraju jest możliwość skorzystania z dotacji i dofinansowania na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 roku dla firm zatrudniających min. 1 pracownika na umowę o pracę. 100% finansowania dla mikrofirm i 80% dla MSP i dużych.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, adresowana do pracodawców wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Gdzie i z kim rozmawiać? 

Powiatowy Urząd Pracy – Twój lokalny

Ile środków można uzyskać z KFS Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Do 15 000 zł na rozwój pracownika

Na co można uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może uzyskać finansowanie następujących działań:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków rezerwy KFS
 • szkolenia i kursy (zarówno otwarte dla pojedynczych pracowników, jak i szkolenia zamknięte -szkolenia dedykowane dla konkretnego działu)
 • studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

PRIORYTETY KFS 2022

W 2022 roku pracodawcy będą mogli otrzymać dofinansowanie w ramach 10 priorytetów KFS, które mają na celu: 

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 177 470 tys. zł

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego
  wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 44 367 tys. zł

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Zawody i branże kluczowe w danym regionie

UWAGI  PRAKTYCZNE – JAK OTRZYMAĆ ŚRODKI Z KFS 2022 I NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ!

 • Bardzo duże zainteresowanie pracodawców w dużych miastach, a brak wykorzystania środków w mniejszych powiatach.
 • Trzeba pilnować terminów – najlepiej w dniu startu złożyć jak najszybciej wcześniej przygotowany wniosek. W wielu powiatach liczy się kolejność zgłoszeń
 • Kluczowe jest odpowiednie umotywowanie wniosku i powiązanie go z interesami pracodawcy  i w nawiązaniu do rozwoju kluczowych kompetencji. Niektóre Urzędy Pracy wskazują, że nie finansują szkoleń miękkich, ale czy szkolenie np.  z telefonicznej obsługi trudnego klienta dla Działu Reklamacji, Działu Obsługi Klienta nie będzie podstawową kompetencją zawodową? Czy tak samo szkolenie z Prospectingu dla firmy usługowej, nastawionej na ekspansję i jej Działu Handlowego?
 • Najczęściej finansowane są szkolenia, kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy. Nie licz raczej na to, że otrzymasz środki na przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w Twojej organizacji – to firmy szkoleniowe i doradcze robią przy okazji.
 • Być w stałym kontakcie z Urzędem Pracy i pilnować terminów naboru środków, ale również  terminów naborów uzupełniających w ramach np. uruchomienia rezerwy.
Zazwyczaj nabory na dofinansowanie do szkoleń odbywają się w II lub III turach
 • I tura – styczeń-luty
 • II tura – czerwiec (nabór uzupełniający)
 • III tura – koniec roku (środki niewykorzystane, nierozliczone, które zostały powiatom po rozliczeniu I tury oraz środki z rezerwy)

Zapraszamy do kontaktu z HILLWAY przy wsparciu przy przygotowaniu dedykowanych ofert dopasowanych do potrzeb szkoleniowych w Państwa organizacji pod kątem składanych wniosków KFS.

HILLWAY jest jednostką certyfikowaną posiadającą standard jakości prowadzenia szkoleń i projektów doradczych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0. Jesteśmy wpisani do rządowej BUR – Bazy Usług Rozwojowych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Działamy od 2011 roku pracując z sukcesami z firmami z całej Polski, a nasza strategia to wysoka jakość i efektywność oraz powracający zadowolony Klient.

Aktualizacja 03.01.2022Skip to content