Train the trainers – poziom II

zarzadzanie_klientem_strategicznym_szkolenia_HILLWAY

Szkolenie jest propozycją poszerzenia wiedzy i kompetencji z zakresu pracy trenera biznesu i jest skierowane zarówno do osób pracujących jako trenerzy biznesu, trenerzy wewnętrzni, a także osób chcących podjąć się wykonywania zawodu trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny.

Szkolenie będzie również praktycznym doświadczeniem, a także cennym zasobem wiedzy dla menedżerów i specjalistów zarządzających i nadzorujących procesy szkoleniowe oraz rozwojowe w organizacji.

 

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

[toggle title=”KORZYŚCI ZE SZKOLENIA” style=”2″]

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Poznanie metod ciągłego doskonalenia się trenera, które mają wpływ na jakość i atrakcyjność przygotowywanych szkoleń
 • Zdobycie narzędzi niezbędnych do zaprojektowania i przeprowadzenia bogatego w treść i intersującego szkolenia
 • Nabycie umiejętności pracy z grupą szkoleniową w oparciu o zachodzące procesy grupowe
 • Umiejętność rozpoznawania i właściwego reagowania na sytuacje trudne pojawiające się w grupie w trakcie szkolenia
 • Umiejętność profesjonalnego i swobodnego występowania publicznego
 • Poznanie narzędzi skutecznej komunikacji w pracy z grupą
 • Umiejętność projektowania i prowadzenia szkoleń w oparciu o cykl Kolba, dzięki któremu uczestnicy doświadczają omawianych zagadnień, co wzbogaca proces poznaczy u osób dorosłych i ułatwia zapamiętywanie nowej wiedzy.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową. Każde z omawianych zagadnień zostanie przedstawione w oparciu o case study, a także z wykorzystaniem ćwiczeń i gier szkoleniowych. Uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć różnych potencjalnych sytuacji jakie mogą wystąpić na sali szkoleniowej oraz będą musieli sobie z nimi poradzić.

W trakcie ostatniego modułu szkoleniowego: ?Warsztat Mistrza? uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzenia fragmentu szkolenia ? modułu szkoleniowego zaprojektowanego zgodnie z cyklem Kolba. Po przeprowadzonym module każdy uczestnik otrzyma feedbeck od pozostałych uczestników szkolenia, a następnie otrzyma rzetelną i kompetentną informację zwrotną od trenera prowadzącego, który wskaże mocne strony w rozwoju kompetencji trenerskich uczestnika, jak również wskaże obszary do rozwoju i dalszej pracy.

Uczestnicy otrzymają nagrania swoich wystąpień na płycie CD, które będą stanowić materiał wyjściowy do planowania kolejnych działań rozwojowych.

[/toggle]

[toggle title=”PROGRAM  SZKOLENIA” style=”2″]

MISTRZOSTWO OSOBISTE TRENERA

 • Model kompetencji trenerskich
 • Cele osobiste kontra i cele zawodowe trenera
 • Ciągły proces doskonalenia się trenera ? skąd czerpać wiedzę, narzędzia, metody, kierunki poszerzania wiedzy i umiejętności
 • Co daje trenerowi informacja zwrotna ? jak ją przyjąć i wykorzystać do rozwoju w pracy trenera?
 • Kodeks etyki PSTB. Etyka zawodu trenera – rola i odpowiedzialność trenera za efektywność szkoleń
 • Jak nie poddać się rutynie?
 • Sukces a poczucie wiary we własne możliwości
 • Metodologia SEB szkoleń efektywnych biznesowo L. Rea
 • Ocena jakości szkolenia metodą D. Kirkpatrick?a

TRENING UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH

 • Jak zarządzać pierwszym wrażeniem? Rozpoczynanie szkolenia wykorzystując techniki budowania pozytywnego wizerunku. Umiejętność skupienia uwagi uczestników
 • Podstawa sukcesu – przygotowanie się do szkolenia – segmentacja słuchaczy
 • Dlaczego warto ustalić z grupą zasady współpracy. Jakie są korzyści z ustanowienia granic, a jakie konsekwencje ich braku
 • Zasady podziału przekazywanych treści na moduły według cyklu Kolba: pokaż ? powiedz – przećwicz
 • Zasady aranżacji miejsca szkolenia i doboru efektywnych pomocy szkoleniowych
 • Zarządzanie czasem szkolenia
 • Rola podsumowań i zakończenia szkolenia

METODY PRACY Z GRUPĄ

 • Grupa ? suma indywidualności czy homogeniczny organizm?
 • Doskonalenie zarządzania procesem grupowym
 • Cechy i warunki procesu grupowego
 • Analiza transakcyjna Erica Berne
 • Jak uczą się dorośli ? ? elementy andragogiki
 • Docenianie ? narzędzie angażowania w pracę grupową
 • Rola trenera w kształtowaniu procesu grupowego ? przywilej kontra odpowiedzialność

KOMUNIKACJA W PROCESIE GRUPOWYM

 • Pytania, jako narzędzie stymulowania aktywności grupy
 • Efektywne słuchanie uczestników
 • Trzy perspektywy w komunikacji
 • Metody budowania argumentacji – stosowania języka perswazji. Metody wywierania wpływu
 • Asertywność ? podstawa dobrej komunikacji
 • Zasady dopasowania metody pracy do celu modułu lub szkolenia ? praca w małych grupach, burza mózgów
 • Praca z analogią, metaforą, cytatem i humorem jako skutecznymi narzędziami komunikacji
 • Skutki dostrzegania działań pozytywnych. Za co chwalić? Jak chwalić? Zasady stosowania pozytywnego feedbacku
 • Umiejętność prowadzenia rozmowy oceniającej – kiedy negatywna ocena może być motywująca? Feedback motywujący i korygujący
 • Radzenie sobie ze stresem w pracy z grupą

METODY I NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA SZKOLENIA I MATERIAŁÓW – WARSZTAT TRENERSKI

 • Profesjonalne kryteria budowy warsztatu narzędzi oraz metod realizacji procesu szkoleniowego trenera
 • Gry, symulacje i treningi
 • Metody i narzędzia myślenia lateralnego
 • Heurystyki ? zbiór twórczych metod rozwiązywania problemów
 • Case study
 • Formy pracy indywidualnej i grupowej
 • Dobór narzędzi do celu szkolenia
 • Dobór narzędzi kontra rezultaty szkolenia
 • Autorskie metody i narzędzia pracy trenera

MOTYWOWANIE GRUPY DO WSPÓŁPRACY. PRACA Z OPOREM I SYTUACJE TRUDNE 

 • Umiejętność posługiwania się językiem korzyści
 • Zachęcanie do rozmowy ? metody angażowania uczestnika szkolenia
 • Jak trener może w sposób niezamierzony prowokować trudne sytuacje?
 • Jak pracować z negatywnym nastawieniem do szkolenia – budowanie pozycji
 • Metody pracy, kiedy w grupie są koalicje – sposoby pozyskiwania sojuszników
 • Radzenia sobie z konfliktem w grupie – elementy zarządzania konfliktem
 • Sposoby rozładowywania napięć w grupie
 • Katalog trudnych sytuacji szkoleniowych
 • Praktyczne ćwiczenia w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych

WARSZTAT MISTRZA – SESJA FEEDBACKOWA

W trakcie sesji feedbackowej każdy z uczestników poprowadzi fragment szkolenia zgodnie z cyklem Kolba. Osoby nie prowadzące w danym momencie szkolenia będą odgrywały uczestników.

Wystąpienie zostanie nagrane, a następnie odtworzone tak by mógł je ocenić sam występujący, a także pozostali uczestnicy. Analiza zakończy się pogłębionym feedbackiem trenera prowadzącego.

 • Modelowanie procesu szkoleniowego w wybranym obszarze
 • Próbki szkoleń ? prezentacja na forum grupy
 • Przyjmowanie informacji zwrotnej
 • Doskonalenie działań szkoleniowych

[/toggle]

[toggle title=”TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE” style=”2″]

Agnieszka_Nowicka_Trener_HillwayAgnieszka Nowicka ? Dyplomowany trener biznesu. Doświadczony menager w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zdobyte w firmach ogólnopolskich w sektorze biznesowym oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach:  Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu. W trakcie szesnastoletniego doświadczenia zawodowego odpowiedzialna za: zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie siecią placówek, negocjowanie kontraktów kluczowych dla firmy w zakresie sprzedaży oraz promocji i reklamy, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych, członek zespołów projektowych (mapowanie procesów, sprzedaż cross sell, restrukturyzacja firmy), nadzorowanie badań i analiz rynku, realizacja zadań rzecznika prasowego, budowanie wizerunku firmy. Autor publikacji w wydawnictwach Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu zarządzania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmie.

Trener biznesu z zakresu zarządzania, zarządzania zespołem sprzedaży, zarządzania przez cele, technik sprzedaży, negocjacji handlowych, budowanie zespołu, komunikacji w zespole, motywacji, obsługi klienta, zarządzanie czasem, etykiety w biznesie, kreowania wizerunku w biznesie. Wiedza i umiejętności związane z budowaniem wizerunku biznesowego, etykiety w biznesie i dress code nabyte w trakcie praktyki zawodowej związanej z wieloletnim kontaktem z klientem korporacyjnym. Przygotowanie merytoryczne poparte uczestnictwem w wykładach z zasad protokołu dyplomatycznego z konsulem Polski w Szwecji. Absolwentka Szkoły Stylu Moniki Jaruzelskiej, w ramach której uczestniczyła w  zajęciach z zakresu stylizacji, dress code i historii mody. Obecnie dzieli się swoją wiedzą z zakresu historii mody będąc wykładowcą tego przedmiotu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gdyni. Połączenie praktycznego doświadczenia z życiową pasją pozwala jej być wiarygodnym coachem stylu, który pragnie dotrzeć do tych, dla których wizerunek to istotne uzupełnienie merytorycznej wiedzy i pozycji zawodowej.

Agnieszka Nowicka jest obecnie studentem na studiach doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto jest absolwentką Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych Zarządzania i Marketingu w Łączności na Uniwersytecie Szczecińskim, studiów podyplomowych Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie na Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET w Warszawie, a także słuchaczem wielu kursów i szkoleń.

[/toggle]

[toggle title=”SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły” style=”2″]

Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników. 

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia: 2 150 zł netto/os. za dwudniowy warsztat

System rabatowy:

Zgłoszenia 2 osób ? 5% rabatu

Zgłoszenia 3 osób ? 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu.
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami.
 • Dyplomy uczestnictwa.
 • Konsultacje po ? szkoleniowe.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

Sprawdź aktualne terminy szkolenia ?> kliknij 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym przy ul. Grażyny 13/15 (Stary Mokotów).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte ?> kliknij 

Warunki uczestnictwa ?> kliknij 

[/toggle]

[toggle title=”SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły” style=”2″]

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

[/toggle]

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.Skip to content