Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży

Coaching w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży - szkolenie zamknięte

„Trzymaj się z dala od ludzi, którzy tłamszą twoje marzenia. Mali ludzie zawsze to robią. Jednak naprawdę wielcy sprawiają, że Ty także możesz stać się wielki.”
– Mark Twain

Sprzedaż to dynamiczne środowisko. Wymaga kreatywnego podejścia, dostrzegania okazji i korelacji oraz szybkiego wprowadzania zmian. Najlepsi menadżerowie sprzedaży – coachowie sprzedaży nie mówią handlowcom, co mają robić. Koncentrują się na zachowaniach, które zaistniały w bieżącej sytuacji oraz bezpośrednio wpłynęły na rezultaty i na nich budują nowe strategie postępowania.  Pozwala im na to m.in. coaching operacyjny, który jest szczególnym rodzajem coachingu, kiedy coach obserwuje i bierze udział w codziennych aktywnościach pracownika.

 • Czy Ty jako szef sprzedaży masz wrażenie, że potrzebujesz konkretnej wiedzy i praktycznych  narzędzi, jak podnieść efektywność zespołu sprzedaży?
 • Czy Twój zespół sprzedaży pomimo udziału w wielu szkoleniach związanych z rozwojem kompetencji sprzedażowych w dalszym ciągu nie osiąga założonych przez Ciebie celów?
 • Czy Ty jako szef sprzedaży masz ograniczony budżet na szkolenia i cały ciężar rozwoju pracowników spoczywa na Tobie?
 • Czy w ostatnim czasie otrzymałeś negatywne  informacje ze strony klientów lub współpracowników
  na temat zachowania konkretnego handlowca?
 • Czy w Twoim zespole sprzedaży są osoby, które pracują nieefektywnie?
 • Czy w Twoim zespole  są osoby, którzy prezentują nieodpowiednią postawę?
 • Czy w Twoim zespole są osoby, który nie widzą potrzeby zmian w swoim sposobie sprzedaży?
 • Czy w Twoim zespole są osoby, które wpływają demotywująco na działania innych pracowników działu sprzedaży?
 • Czy w swojej pracy miałeś sytuacje, że jako szef sprzedaży zamiast zmotywować pracownika osiągnąłeś odwrotny efekt?

Jeżeli jesteś menadżerem zespołu sprzedaży i choć raz odpowiedziałeś TAK szkolenie to jest dla Ciebie

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA – UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie ,,Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży“ przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie Działami Sprzedaży, a w szczególności do osób odpowiedzialnych za nadzorowanie jakości i efektywności pracy zespołu sprzedaży.

Szczególnie polecane jest:

 • Dyrektorom i Kierownikom Działów Sprzedaży (w tym Regionalnym Kierownikom Sprzedaży),
 • Koordynatorom Doradców Finansowych, Przedstawicieli Handlowych, Sprzedawców bezpośrednichw punktach sprzedaży i obsługi klienta, sprzedawcom D2D, Koordynatorom sieci sprzedaży,
 • Osobom nadzorującym jakość i efektywość w punktach sprzedaży, w tym Trenerom wewnętrznym

Szkolenie skierowane jest do osób, które prowadzą coaching i chcą usystematyzować swoją wiedzę, wymienić się doświadczeniami oraz do osób, które dopiero zaczynają swoją ścieżkę kariery w obszarze kierowania zespołem sprzedażowym.

CELE SZKOLENIA
W dzisiejszych czasach nie możemy mówić o szybkim wsparciu i rozwoju menadżera w zakresie coachingu operacyjnego bez omawiania stylów kierowania Kena Blancharda. Style kierowania Blancharda w prosty i przejrzysty sposób pozwalają na  dobór odpowiednich technik działania dopasowanych do etapu rozwoju handlowca. 

Podczas szkolenia nie skupiamy się na teoretycznym omówieniu etapów coachingu. Naszym celem jest wsparcie szefów sprzedaży w osiąganiu postawionych przed nimi celów poprzez podzielenie się sprawdzonymi rozwiązaniami i narzędziami nieodzownymi w efektywnym zarządzaniu sprzedażą, które mogą zastosować w swojej pracy już następnego dnia po szkoleniu.

Uczestnicy w trakcie szkolenia i w materiałach otrzymują pomocne arkusze, zwroty, które mogą zastosować w pracy, a w trakcie ćwiczeń i warsztatów uczestnicy zapoznają się i praktycznie przećwiczą etapy prowadzenia rozmów coachingowych z uwzględnieniem poziomu dojrzałości i osobowości pracownika.

Celem szkolenia ,,Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży“ jest zapoznanie uczestników z koncepcją coachingu operacyjnego oraz przygotowanie szefów sprzedaży do rozpoczęcia praktycznego stosowania tej metody w skutecznym zarządzaniu zespołem sprzedaży oraz podnoszenie jakości i efektywności sprzedaży w swojej firmie.

Celem szkolenia jest również rozwój kompetencji menadżerskich w zakresie prowadzenia coachingu indywidualnego i grupowego.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Podczas  szkolenia ,,Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży“  uczestnicy dowiedzą się:

 • Czym jest coaching operacyjny i jakie może przyjmować formy w sprzedaży?
 • Co wpływa na efektywność coachingu?
 • Jakie są cechy dobrego menadżera – caoch‘a?
 • Jak umiejętnie stymulować pracowników sprzedaży do rozwoju?
 • Jak diagnozować etap rozwoju pracownika sprzedaży i jego potrzeby związane z rozwojem?
 • Jak kierować i jak wspierać osoby na poszczególnych etapach rozwoju?
 • Jak ustalać cele coachingu dla pracowników sprzedaży?
 • Jak prowadzić coaching operacyjny w Dziale Sprzedaży?
 • Jakich pytan używać, by uzyskać satysfakcjonujące nas odpowiedzi?
 • Jak prawidłowo udzielać informacji zwrotnej i korygować zachowania?
 • Jak motywować i angażować w rozwój, a jak nie demotywować poprzez coaching?
 • Jakie narzędzia zastosować, aby zwiększyć efektywność sprzedaży i efektywność prowadzonego cachingu?
PROGRAM SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest zgodnie z cyklem Kolba i potrzebami/oczekiwaniami uczestników. Dopasowane jest pod ich potrzeby i specyfikę pracy. Przed szkoleniem, w formie ankiety elektronicznej wykonywane jest badanie potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia każdego zgłoszonego uczestnika warsztatu.

CZYM JEST COACHING OPERACYJNY W SPRZEDAŻY?

 • Wyzwania współczesnego rynku wobec pracowników sprzedaży i szefów sprzedaży
 • Zdobywanie przewagi konkurencyjnej przy pomocy odpowiedniego zarządzania
 • Różne rodzaju coachingu – informacje ogólne: Life coaching, Coaching biznesowy
 • Podstawowe zasady i mechanizmy wykorzystywane w procesie coachingu operacyjnego
 • Cechy dobrego menadżera – coach’a

FORMY COACHINGU OPERACYJNEGO W SPRZEDAŻY I METODY PRACY

 • Przygotowanie się do coachingu pracownika sprzedaży
 • Coaching indywidualny
  – Wspólna wizyta u Klienta
  – Rozmowa twarzą w twarz
 • Coaching grupowy
 • Klasyfikacja zachować Lidera – Szefa Sprzedaży
  – Zachowania instruujące
  – Zachowania wspierające
 • Jak realizować coaching w praktyce/wspólna praca

NOWOCZESNE STYLE KIEROWANIA ZESPOŁEM I ICH ZASTOSOWANIE W COACHINGU OPERACYJNYM

 • Zarządzanie sytuacyjne wg Kena Blancharda
 • Kim jestem – mój preferowany styl zarządzania
 • Style skutecznego kierowania poszczególnymi typami pracowników
  – S 1 Styl instruujący, czyli prowadzenie za rękę
  – S 2 Styl konsultujący, czyli ręka na pulsie
  – S 3 Styl wspierający, czyli pomocna dłoń
  – S 4 Styl delegujący, czyli pozostawianie wolnej ręki

DIAGNOZOWANIE ETAPU ROZWOJU PRACOWNIKA I POTRZEB ROZWOJOWYCH

 • Diagnozowanie etapu rozwoju na poziomie kompetencji i zaangażowania
  – Etap R 1 entuzjastyczny początkujący, a potrzeby pracownika
  – Etap R 2 uczeń pozbawiony złudzeń, a potrzeby pracownika
  – Etap R 3 zdolny, ale ostrożny wykonawca, a potrzeby pracownika
  – Etap R 4 samodzielny pracownik, a potrzeby pracownika
 • Dopasowanie i niedopasowanie do odpowiedniego etapu rozwoju – co powinienem robić? Ćwiczenia
 • Cele coachingu w sprzedaży i klasyfikowanie potrzeb rozwojowych pracowników na trzech płaszczyznach:
  – Rozwój wiedzy (techniki sprzedaży, typologia klienta, zarządzanie lejkiem)
  – Rozwój umiejętności (np. sposób prowadzenia spotkania, prezentacji, domykanie sprzedaży)
  – Zmiana postawy (np. nastawienie na budowanie długofalowych relacji)
 • Cykl rozwoju – Cykl regresyjny – „szufladkowanie pracownika“.

STRUKTURA ROZMOWY COACHINGOWEJ

 • Przygotowanie siebie, klienta/pracownika, miejsca.
 • Kontrakt
 • Zachęcenie pracownika do samooceny
 • Przekazanie informacji zwrotnej uwzględnieniem informacji pozytywnej (co było dobrze), negatywnej (co jest do poprawy) oraz wskazanie konkretnych przykładów zachowań i wypowiedzi
 • Wnioski rozwojowe – jakie działania trzeba podjąć
 • Zakres wsparcia (kto, co, kiedy?)
 • Zmotywowanie do działania
 • Podsumowanie ustaleń
 • Arkusz oceny wspólnej pracy – wypracowanie modelu
 • Arkusze obserwacyjne – wizyta handlowa
 • Arkusz oceny spotkania – struktura rozmowy coachingowej

AUTORYTET I KOMUNIKACJA SZEFA SPRZEDAŻY – PODSTAWA POWODZENIA COACHINGU

 • Autorytet szefa sprzedaży
 • Bariery w komunikacji szefa sprzedaży
 • Język reaktywny, a proaktywny w komunikacji z pracownikiem
 • Narzędzia kontroli rozmowy
 • Rodzaje pytań i pytania w coachingu operacyjnym – sprzedażowym
 • Zwroty ułatwiające komunikację z pracownikiem

NARZĘDZIA W COACHINGU OPERACYJNYM ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ PRACY

 • Standard pracy – wypracowanie modelu
 • Standard wizyty – wypracowanie modelu
 • Ocena okresowa pracownika – wypracowanie modelu
 • System raportowania – omówienie

TRUDNE SYTUACJE I WYZWANIA W COACHINGU

 • Kiedy nie zaczynać coachingu i przerwać sesję?
 • Reakcje pracowników i metody postępowania
 • Wyzwania w coachingu operacyjnym – trudne decyzje
 • Błędy popełniane przez szefów sprzedaży

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

 • Podsumowanie i najważniejsze wnioski płynące ze szkolenia
 • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania
 • Ocena szkolenia
TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE
Trener praktyk zarządzania sprzedażą i zarządzania handlowcami. Dedykowany Trener do ustalenia
METODOLOGIA SZKOLENIA
Szkolenie dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. 80% warsztaty i ćwiczenia. Zarówno symulacje z podziałem na role, scenki, studium przypadków, demonstracje prowadzącego, anty-przykłady, gry przygotowane są na podstawie naszych praktycznych doświadczeń. Scenariusze tych zadań opisują realne sytuacje zawodowe uczestników (dane z badania potrzeb organizacji).
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> indywidualne plany rozwoju, konsultacje z Trenerem, ewentualnie On the Job Training -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.