Opracowanie i wdrożenie funkcjonalnego modelu kompetencyjnego – case study projektu doradczego HILLWAY

HILLWAY jako firma szkoleniowo-doradcza, pomaga Swoim Klientom w rozwijaniu ich potencjału biznesowego poprzez dostarczanie rozwiązań z zakresu HR i zarządzania talentami. W ramach jednego z projektów doradczych, poproszono nas o opracowanie i pomoc w wdrożeniu funkcjonalnego modelu kompetencyjnego w strukturach organizacji Naszego Klienta.

Celem projektu było zdefiniowanie kluczowych kompetencji potrzebnych dla pracowników o różnych stanowiskach w firmie oraz stworzenie narzędzia, które pozwoli na ich efektywne ocenianie i rozwijanie. Jak przebiegł proces pracy HILLWAY nad projektem doradczym wdrożenia modelu kompetencyjnego? Zapraszamy do lektury.

Przygotowanie projektu wdrożenia modelu kompetencyjnego

Pierwsze dwa etapy skupiały się na spotkaniach roboczych z przedstawicielami Działu HR oraz kluczowymi osobami w organizacji.
Konsultanci HILLWAY poznali wyzwania stojące przed organizacją, misję, wizję, wartości, strategie, a także strukturę firmy. Dokonano analizę oczekiwań organizacji wobec osób pracujących na poszczególnych stanowiskach. Doradcy HILLWAY zapoznali się z dokumentacją istotną w procesie aktualizacji modelu kompetencji.

Ważnym elementem w procesie przygotowania projektu było spotkanie focusowe z przedstawicielami Działu HR zaangażowanych w projekt i uzgodnienie metodologii. W trakcie rozmów z HR wypracowana została ostateczna koncepcja modelu kompetencyjnego (ilość kompetencji w modelu,kategorie kompetencji, rodziny stanowisk, skala kompetencji oraz sposobu definiowania poziomów, zasad budowy profili kompetencyjnych) oraz wybór procesów, w których model ma być docelowo wykorzystany.

Podczas przygotowania projektu Konsultanci HILLWAY wraz z Klientem szczegółowo zaplanowali przebiegu prac, stworzenie planu działań, harmonogramu warsztatów czy wyznaczenie kamieni milowych. Stworzono grupy roboczych biorące udział w projekcie na poszczególnych jego etapach i przypisano im role i odpowiedzialności.

Uwzględniając niespodziewane losowe sytuacje, nasz zespół oszacował potencjalne ryzyka w projekcie i sposoby ich minimalizacji.

Aktualizacja modelu kompetencji

Etap aktualizacji modelu kompetencji rozpoczęliśmu od tzw. Kick off’u  – krótkiego spotkania ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w projekt. Podczas spotkania omówiliśmy z Klientem: komunikację celu, sposób pracy, podział ról i zadań, przedstawienie planu i harmonogramu działań.

W procesie aktualizacji modeli kompetencji wyznaczyliśmy 3 kategorie kompetencji istotnych członków organizacji:

  • kompetencje wspólne
  • kompetencje kierownicze
  • kompetencje specjalistyczne

W trakcie warsztatów wraz z Klientem zdefiniowaliśmy:

  • misję, wizję i wartości strategii
  • kluczowe aspekty wybranych kompetencji
  • poziomy kompetencji
  • oczekiwane zachowania w ramach każdej kompetencji
  • oczekiwany poziomu kompetencji

Do badania kompetencji wykorzystaliśmy metodę 360 stopni, która uwzględnia kompleksowy system oceny.

Po każdym warsztacie nastąpiła walidacja wypracowanych rozwiązań i przedstawienie ostatecznych efektów etapu do akceptacji.

Po odbytych warsztatach we współpracy z Klientem opracowaliśmy Księgę Kompetencji, w której spisaliśmy wypracowane rozwiązania (opis modelu, określenie sposobu rozwijania poszczególnych kompetencji, powiązanie modelu z oceną pracowniczą, oceną 360 stopni, programem rozwoju i szkoleń pracowników a także ścieżkami kariery zawodowej) oraz wyznaczyliśmy sposoby rozwijania poszczególnych kompetencji.

Narzędzia oceny kompetencji

Po przygotowaniu Księgi Kompetencji odbyliśmy spotkanie z zespołem projektowym i wspólnie wypracowaliśmy narzędzie do oceny kompetencji oraz narzędzie do raportowania poprzez Excel. W trackie tego etapu przeprowadziliśmy warsztat z zespołem HR, podczas którego uczestnicy nauczyli się analizować wyniki oceny kompetencji, a także przygotowywać raporty i bilanse kompetencyjne.

Opracowanie standardów rozmowy rozwojowej

Następnym etapem projektu doradczego było wypracowanie zasad rozmowy rozwojowej oraz wytycznych do podręczników rozmów rozwojowych dla menedżerów i pracowników. Podręczniki zawierały opracowanie pisemne wypracowanych standardów rozmowy rozwojowej oraz arkusza oceny kompetencji.

Podczas tego etapu przeprowadziliśmy warsztat dla HR  pt. “Przygotowanie do wdrożenia rozmów rozwojowych w organizacji“.

Monitoring działań modelu kompetencyjnego

Ostatni etap projektu obejmował analizę wniosków z przeprowadzonego procesu rozmowy rozwojowej poprzez ankiety, wywiady z wybranymi osobami i spotkania fokusowe w celu zebrania wniosków.

Na koniec zespół HILLWAY zaangażowany w projekt zaprezentował Klientowi wyniki badań wraz z rekomendacjami  do dalszych działań rozwojowych.

Sukces projektu doradczego

Projekt doradczy HILLWAY zakończył się pełnym sukcesem. W ramach projektu przygotowano nowy model kompetencyjny dla organizacji, opracowano Księgę Kompetencji oraz narzędzia oceny kompetencji i raportowania. Dodatkowo, wypracowano zasady rozmów rozwojowych i przygotowano podręczniki dla menedżerów i pracowników. Wszystkie etapy projektu były prowadzone zgodnie z harmonogramem, nad którym czuwali konsultanci, eksperci i doradcy HILLWAY. Po zakończeniu projektu, firma była gotowa do wdrożenia nowych standardów i narzędzi w procesach HR, co przyczyniło się do poprawy efektywności i jakości pracy w organizacji.

Szukasz efektywnych, innowacyjnych i funkcjonalnych rozwiązań dla Swojej organizacji?

A może szukasz szkoleń lub chcesz usprawnić proces zarządzania?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content