Prawne metody dochodzenia należności małych i średnich przedsiębiorstw – szkolenie windykacja

Prawne metody dochodzenia należności Szkolenie windykacyjne z obszaru windykacja prawna dotyczące odzyskiwania należności od MSP, zarządzania wierzytelnościami małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie skierowane dla bankowości oraz wszystkich firm i organizacji, które obsługują klientów B2B.

Tematyka szkolenia Prawne metody dochodzenia należności małych i średnich przedsiębiorstw uwzględnia odpowiedzialność przedsiębiorstw za zobowiązania, informacje o postępowaniu upadłościowym oraz naprawczym oraz to co najważniejsze dla wierzyciela – źródła informacji o dłużniku i majątku dłużnika.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA – UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie  Prawne metody dochodzenia należności małych i średnich  przedsiębiorstw skierowane jest do organizacji, które wśród swoich dłużników mają firmy z sektora MSP, w szczególności dedykowane jest bankom.

Szkolenie  skierowane jest do osób nie będących prawnikami, które potrzebują w swojej codziennej pracy wiedzy prawniczej, m.in. dotyczącej tego z kim można rozmawiać i kto jest odpowiedzialny za zobowiązania, długi danego rodzaju firmy. W szczególności szkolenie to dotyczące prawnych aspektów windykacji skierowane jest do:

 • pracowników wewnętrznych działów windykacji
 • pracowników działów księgowości i działów finansowych
 • pracowników działów handlowych, którzy m.in. odpowiadają za budowę umowy i windykację
 • menadżerów działów handlowych pragnących poszerzyć swoją wiedzę z prawnych aspektów
PROGRAM SZKOLENIA
WYBRANE MODUŁY SZKOLENIOWE do zastosowania w programie:

I część:  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  PRZEDSIĘBIORSTW   ZA   ZOBOWIĄZANIA

1. odpowiedzialność osób fizycznych za długi

 •  zakres odpowiedzialności
 • zakres odpowiedzialności współmałżonka

2. odpowiedzialność indywidualnych przedsiębiorców – wspólników spółek cywilnych

 • spółka cywilna: czy posiada majątek? Kto odpowiada za długi?
 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za zobowiązania a odpowiedzialność w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami
 • umowa spółki -jakie skutki na zewnątrz?
 • uprawnienie wierzyciela do wypowiedzenia umowy spółki cywilnej za wspólnika – przesłanki oraz zasady

3. odpowiedzialność osób prawnych i tzw. ułomnych osób prawnych za zobowiązania

 • spółki osobowe: odpowiedzialność spółek oraz ich wspólników – rozszerzenie klauzuli wykonalności na wspólników spółki jawnej
 • spółki kapitałowe: odpowiedzialność sp. z o.o. za długi
 • odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. za zobowiązania – przesłanki, zasady, najczęstsze przeszkody i trudności w prowadzeniu postępowania

4. odpowiedzialność jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej:

 • sp. z o.o. w organizacji – kto odpowiada za zobowiązania?
 • stowarzyszenie zwykłe
 • wspólnota mieszkaniowa
 • spółka akcyjna w organizacji – osoby odpowiedzialne za długi?

5. zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę a odpowiedzialność za długi

 • indywidualni przedsiębiorcy
 • spółki osobowe prawa handlowego
 • spółki kapitałowe prawa handlowego

6. wyzbycie się majątku przez dłużnika (skarga pauliańska, odpowiedzialność karna dłużnika)

II część: POSTĘPOWANIE  UPADŁOŚCIOWE  I  NAPRAWCZE,  TYTUŁY   WYKONAWCZE

1. ROLA  WIERZYCIELA  W  POSTĘPOWANIU  UPADŁOŚCIOWYM  I  NAPRAWCZYM

(z uwagi na obszerność tematyki związanej z prawem upadłościowym i naprawczym, zagadnienia poniższe będą omówione z punktu widzenia interesów wierzycieli upadłego)

 • przesłanki ogłoszenia upadłości
 • kiedy wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość swojego dłużnika?
 • postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości – informacje praktyczne:

– do którego sądu kierowany jest wniosek o ogłoszenia upadłości?

– co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości?

 • upadłość konsumencka
 • upadłość deweloperska

Omówienie upadłości konsumenckiej oraz deweloperskiej z punktu widzenia możliwości ochrony interesów wierzyciela.

Wskazanie na różnice, a także zagrożenia związane z tymi upadłościami oraz możliwościami ochrony praw wierzyciela w tych postępowaniach w świetle ustawy prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

2. TYTUŁY WYKONAWCZE 

 • definicja tytułu wykonawczego: tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy,
 • rodzaje tytułów wykonawczych
 • klauzula wykonalności: nadawana z urzędu i na wniosek

III. Część:  INFORMACJA  O  DŁUŻNIKACH

 • źródła informacji o dłużnikach:

– o osobach fizycznych

– o osobach prawnych – szukanie powiązań pomiędzy podmiotami

– jakie informacje może zebrać sam wierzyciel – szukać majątku samemu czy przez komornika?

 • komornik jako źródło informacji
TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE
MAGDALENA  BOJARYN – prawnik, konsultant, trener – praktyk biznesu w obszarze windykacja prawna, egzekucja wierzytelności

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikant radcowski III roku, od 2005 roku prezes zarządu INTACTO Centrum Windykacji Sp. z o.o. , konsultant ds. prewencji w windykacji dla podmiotów gospodarczych oraz specjalista w windykacji tzw. należności trudnych.

Doświadczony doradca podmiotów gospodarczych w sprawach prawno-windykacyjnych, kwestii bezpieczeństwa umów i ich negocjacji

Prowadzi szkolenia i specjalizuje się w szkoleniach z obszarów:

 • prawne aspekty windykacji
 • windykacja polubowna, sądowa oraz poszukiwanie majątku dłużnika
 • windykacja trudna oraz windykacja komornicza
 •  przelew wierzytelności
 • egzekucja środków pieniężnych z rachunku bankowego
 • skuteczna windykacja należności czynszowych
METODOLOGIA SZKOLENIA
Szkolenie dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. 80% warsztaty i ćwiczenia. Zarówno symulacje z podziałem na role, scenki, studium przypadków – kazusy, demonstracje prowadzącego, anty-przykłady, gry przygotowane są na podstawie naszych praktycznych doświadczeń. Scenariusze tych zadań opisują realne sytuacje zawodowe uczestników (dane z badania potrzeb organizacji).
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
Optymalnie Model 2 +1  (2 dni szkolenia -> indywidualne plany rozwoju, konsultacje z Trenerem, ewentualnie On the Job Training -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy)

 

 Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces windykacji, obsługi klienta czy sprzedaży?

   Zapraszamy do kontaktu!

   E-mil: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.