Inteligencja emocjonalna – zarządzanie emocjami

szkolenie Inteligencja emocjonalna - zarządzanie emocjamiŻycie emocjonalne jest dziedziną, którą można podobnie jak czytanie czy matematykę, opanować lepiej lub gorzej, a składa się nań zespół specjalnych umiejętności. Stopień, w jakim dana osoba opanowała te umiejętności, decyduje o tym, czy odniesie w życiu sukces czy zabrnie w ślepy zaułek; zdolność panowania nad swymi emocjami jest metazdolnością, od której zależy sposób wykorzystania przez nas pozostałych zdolności, włącznie z samym intelektem.

 

Daniel Goleman

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA – UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie Inteligencja emocjonalna kierujemy do wszystkich osób, które są zainteresowane podniesieniem kompetencji interpersonalnych, głównie w kontekście inteligencji emocjonalnej, pracy w zespołach, przewodzenia, tworzenia więzi oraz budowania dobrych relacji z innymi.
CELE SZKOLENIA
WIEDZA

Osoba po odbytym szkoleniu:

 • ma wiedzę na temat emocji i potrafi nazwać więcej niż pięć emocji
 • ma wiedzę z zakresu metod i technik radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych ludzi
 • zna podstawy empatii, wie jakie są obszary inteligencji emocjonalnej, wie co się składa na pojęcie inteligencji emocjonalnej
 • wie, jak stres wpływa na jego emocje
 • wie jakie są jego mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia
 • wie na czym polega postawa asertywna
 • zna typy manipulacji, ma wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z manipulacją za pomocą inteligencji emocjonalnej
 • ma wiedzę o wykorzystaniu inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu sobą, zarządzaniu relacjami z innymi oraz zarządzaniu zespołem

UMIEJĘTNOŚCI

Osoba po odbytym szkoleniu:

 • potrafi przeprowadzić autodiagnozę własnych mocnych i słabych stron w obszarze zarządzania emocjami
 • posiada umiejętność wyzwolenia autorefleksji w kwestii wzorców w kontaktach z innymi
 • potrafi określić, co go motywuje i co sprawia, że ma chęć wykonywać zadania w życiu zawodowym i osobistym
 • umie sprawować kontrolę nad własnymi emocjami i zachowaniami
 • umie odpowiednio reagować na sytuacje stresowe
 • potrafi zarządzać własnymi emocjami
 • potrafi posługiwać się mapą emocji
 • umie radzić sobie z emocjami, które pojawiają się w sytuacji stresowej
 • potrafi budować dobre jakościowo kontakty z klientami i współpracownikami

POSTAWA

Osoba po odbytym szkoleniu:

 • ma świadomość własnych potrzeb, pragnień, zalet, wad i ograniczeń związanych ze swoimi emocjami
 • rozumie, że inni mogą mieć inne potrzeby, pragnienia, zalety, wady i ograniczenia, a także inaczej reagować na emocje
 • ma wyższą motywację do rozwoju swoich umiejętności interpersonalnych
 • przejawia postawę asertywną względem współpracowników
 • zachowuje kontrolę nad trudnymi emocjami pojawiającymi się w sytuacjach trudnych
  i stresujących
 • posiada większą świadomość roli inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym i osobistym
 • jest świadomy roli umiejętności społecznych w odnoszeniu sukcesów w pracy zawodowej
 • jest mniej podatny na wypalenie zawodowe
 • poprawia jakość kontaktów ze współpracownikami i klientami
 • jest zmotywowany do budowania poprawnych relacji interpersonalnych
PROGRAM SZKOLENIA OTWARTEGO ONLINE
EMOCJE W BIZNESIE I ŻYCIU ZAWODOWYM

 • Czym jest inteligencja emocjonalna – kompetencje inteligencji emocjonalnej
 • Rola i znaczenie emocji w biznesie – najnowsze badania
 • Koszty braku Inteligencji Emocjonalnej – wpływ emocji na zespół i pracowników
 • Dojrzewanie człowieka a poziom inteligencji emocjonalnej – dojrzałość emocjonalna
 • Obszary i możliwości wykorzystywania inteligencji emocjonalnej w życiu firmowym
 • Autorefleksja nad swoimi obszarami do rozwoju w zakresie inteligencji emocjonalnej – kwestionariusz badający poziom Inteligencji emocjonalnej i wytypowanie obszarów do rozwoju

ŚWIADOMOŚĆ EMOCJONALNA

 • Świat emocji – jakich emocji najczęściej doświadczamy w pracy
 • Jak działa mechanizm emocji i jakie są jego skutki
 • Technika – audyt wewnętrzny – 24 godzinny monitoring własnych emocji
 • Mózg emocjonalny i mózg racjonalny – jeden mózg, dwa systemy
 • Strategie wyzwalania emocji, które budują współpracę i zaufanie

ZARZĄDZANIE WŁASNYMI EMOCJAMI – ROZWIJANIE SAMOKONTROLI

 • Dlaczego emocje często „biorą górę” – strategie reakcji na emocje – droga niska i droga wysoka
 • Mózg emocjonalny i mózg racjonalny – jeden mózg, dwa systemy
 • Jak świadomie „trzymać nerwy na wodzy” i nie dać się wyprowadzić z równowagi
 • Zarządzanie złością, irytacją, zniecierpliwieniem, niepewnością
 • Model ABCDE w praktyce – przebudowywanie sposobu myślenia w trakcie trudnej sytuacji emocjonalnej
 • Baza sposobów wygaszania własnych emocji nieprzyjemnych oraz wzmacniania przyjemnych

EMPATIA- INTELIGENCJA EMOCJONALNA W RELACJACH 

 • Wstęp do empatii – rola empatii w budowaniu relacji z innymi
 • Spojrzeć na sprawę z drugiej strony – ćwiczenie empatii, przyjmowania perspektywy i rozpoznawania potrzeb swoich i innych ludzi
 • Ćwiczenie spostrzegania bez ocen – oddzielanie faktów od wyobrażeń
 • Jak słuchać innych i jak odpowiadać – empatyczny odbiór
 • Zrozumienie i ciekawość tego, co się dzieje z drugim człowiekiem, bez próby osądzania, diagnozowania czy krytykowania jego zachowań czy komunikatów.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W RELACJACH I W PRAKTYCE

 • Praktyczny wpływ emocji na porozumiewanie się między osobami
 • Umiejętności rozróżniania i nazywania emocji innych osób
 • Sztuka opanowania – jak nie rozmawiać pod wpływem emocji – umiejętność wzmacnianie dystansu i kontroli emocjonalnej w trudnych sytuacjach – metoda 3 D
 • Jak zachować się w trakcie ulegania intensywnym emocjom, zwłaszcza negatywnym, by nie wpływały na nasze samopoczucie i na pozostałe osoby
 • Strategie wyzwalania emocji, które budują współpracę, cierpliwość i zaufanie
 • Algorytm rozmowy redukujący ryzyko wchodzenia w konflikty i eskalacji emocji
PROGRAM SZKOLENIA STACJONARNEGO
ISTOTA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ, CZYLI O CO CHODZI Z TĄ INTELIGENCJĄ EMOCJONALNĄ?

Czym jest inteligencja emocjonalna i jaki ma wpływ na działania jednostki:

 • Definicja inteligencji emocjonalnej w ocenie fachowców
 • Jak my rozumiemy inteligencję emocjonalną?
 • Czy warto rozwijać emocjonalność – komfort życia, a złe zarządzanie emocjami
 • Porozmawiajmy o emocjach – rola emocji, ich znaczenie w procesie komunikacji
 • Paradygmaty a rzeczywistość w kontekście emocji

Forma:
– dyskusja moderowana
– warsztaty grupowe
– test poziomu Inteligencji emocjonalnej

KSZTAŁTOWANIE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ:

Inteligencja emocjonalna, proces kształtowania:

 • Sześć zasad inteligencji emocjonalnej
 • Odporność psychiczna i jej wpływ na rozwój osobisty
 • IQ (iloraz inteligencji), a inteligencja emocjonalna
 • Mity związane z inteligencją emocjonalna

Forma:
– burza mózgów
– ćwiczenia grupowe
– dyskusja moderowana

POROZMAWIAJMY O KOMPETENCJACH

5 obszarów inteligencji emocjonalnej i ich rola:

 • Samoświadomość – czy mam świadomość własnych potrzeb, pragnień, zalet, wad i ograniczeń
 • Samokontrola – czy mam kontrolę nad własnymi zachowaniami oraz emocjami?
 • Automotywacja – co mnie motywuje? Co sprawia, że mam chęć wykonywać zadania w życiu zawodowym i osobistym?
 • Empatia – Czy potrafię identyfikować emocje i uczucia innych osób oraz utożsamiać się z nimi?
 • Kompetencje społeczne – czy potrafię komunikować się jasno z innymi ludźmi, biorąc pod uwagę ich styl zachowania i myślenia, emocje i uczucia?

Typologia kompetencji emocjonalnych:

 • Świadomy auto rozwój w realnym świecie – jak wykorzystać świadomość własnej emocjonalności do rozwoju swoich kompetencji?

Forma:
– warsztaty grupowe
– ćwiczenia indywidualne
– analiza przypadków

ZAKŁÓCENIA W PROCESIE ROZWOJOWYM

Bariery w rozwoju inteligencji emocjonalnej:

 • Bariery komunikacyjne, a inteligencja emocjonalna
 • Generowanie sytuacji trudnych w procesie zarządzania emocjami
 • Sposoby na samoregulację emocjonalną – poznanie technik opanowywania emocji tu i teraz

Forma:
– analiza przypadków
– dyskusja moderowana + stylu komunikacyjnego
– stół mentorski

STRES, NEGATYWNE EMOCJE I NIEPOROZUMIENIA

Stres – historia prawdziwa:

 • Definicja stresu – czy istnieje tylko jedna, czy też jest ich więcej?
 • Jak reagujemy na sytuacje stresowe – rodzaje naszych zachowań, wywoływanych przez stres emocji
 • Mapa emocji – co się z nami dzieje w trudnych dla nas sytuacjach?
 • Inteligencja emocjonalna w służbie radzenia sobie ze stresem

Forma:
– dyskusja moderowana
– ćwiczenia grupowe
– burza mózgów

MOTYWACJA DZIĘKI ROZWOJOWI

Automotywacja w kontekście emocji:

 • Czy inteligencja emocjonalna może pomóc w zmianie nawyków?
 • Jak osiągnąć cel właściwie zarządzając emocjami?
 • Techniki rozwijania samodyscypliny
 • Analiza SWOT – jak uczyć się siebie biorąc pod uwagę swoje mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia

Forma:
– ćwiczenia grupowe
– analiza przypadków
– stół mentorski

ISTOTA ASERTYWNOŚCI W ROZWOJU INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

Asertywność – teorie i zasady:

 • Czym jest asertywność, co charakteryzuje postawę asertywną? Co zyskujemy dzięki niej?
 • Uległość i agresja – dlaczego należy ich unikać? Co tracimy używając ich?
 • Radzenie sobie z emocjami i stresem poprzez asertywność

Manipulacja a inteligencja emocjonalna:

 • Typologia manipulacji i sposoby radzenia sobie z nią poprzez inteligencję emocjonalną – w jaki sposób można radzić sobie z manipulacją, będąc świadomym własnej emocjonalności?

Forma:
– warsztaty grupowe
– burza mózgów
– dyskusja moderowana

ZARZĄDZANIE SOBĄ I INNYMI W OBLICZU ZDROWEJ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

Korzystanie z zasobów inteligencji emocjonalnej:

 • Jak wykorzystać inteligencję emocjonalną w zarządzaniu sobą?
 • Jak wykorzystać inteligencję emocjonalną w zarządzaniu zespołem?
 • Jak wykorzystać inteligencję emocjonalną w zarządzaniu relacjami z innymi?

Forma:
– ćwiczenia indywidulane
– analiza przypadków
– dyskusja grupowa

TRENERZY PROWADZĄCY SZKOLENIE
Katarzyna UjekTrener Biznesu/Coach, Konsultant MTQ 48

Katarzyna Ujek- trener szkolenia HILLWAY Dyplomowany Trener Biznesu, Akredytowany Coach (międzynarodowa akredytacja ICF), Licencjonowany konsultant Mental Toughness (MTQ48), socjolog z uprawnieniami mediatora zawodowego, absolwentka psychologii pozytywnej na SWPS we Wrocławiu, praktyk Racjonalnej Terapii Zachowań, facylitator job craftingu- nowoczesnej metody na wzmacnianie zaangażowania
i odpowiedzialności pracowników.

 WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Psychologii Pozytywnej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Licencjonowany  konsultant Mental Toughness (MTQ48)- naukowego narzędzia badającego siłę i odporność psychiczną. Praktyk Racjonalnej Terapii Zachowań.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

Wieloletni praktyk, z doświadczeniem zawodowym zdobytym na stanowiskach sprzedażowych, menedżerskich oraz trenerskich w międzynarodowych korporacjach na rynku usług finansowych. Trener i coach z ponad 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, sesji coachingowych. Zrealizowała ponad 2500 godzin szkoleniowych, ponad 800 godzin coachingu handlowego i menadżerskiego. Specjalizuje się w obszarach: profesjonalna i asertywna obsługa trudnego klienta, zarządzanie emocjami i stresem, efektywność osobista oraz odporność psychiczna. Prowadzi również zajęcia dla trenerów-  train the trainer. W trakcie warsztatów wykorzystuje sprawdzone narzędzia i techniki, oprócz własnego doświadczenia, swoją wiedzę czerpię z najlepszych praktyk biznesu i badań naukowych. Zrealizowała ponad 1800 godzin szkoleniowych, ponad 800 godzin coachingu handlowego i menadżerskiego. Jako coach i trener specjalizuje się głównie w podnoszeniu efektywności pracowników i menadżerów. Buduje autorskie programy szkoleniowe, a fundamentem jej pracy są szkolenia z odporności psychicznej oraz skutecznych nawyków i zachowań biznesowych. Pomaga menadżerom oraz zespołom z lepszymi rezultatami osiągać zamierzone cele, łatwiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami, przeszkodami i niepowodzeniami, być efektywniejszym oraz lepiej budować relacje z pracownikami i klientami.

 

Katarzyna Olszewska- Trener/ Konsultant biznesowy

Katarzyna Olszewska- trener szkolenia HILLWAYKonsultant, trener biznesu w obszarach zarządzania firmą i zasobami ludzkimi, efektywności osobistej, profesjonalnej obsługi klienta, human resources oraz windykacji należności pieniężnych.

Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją komunikacja społeczna oraz psychologii ze specjalizacją psychologia społeczna. Ponadto ukończyła kurs Metodologii Pracy Trenera i Akademię Umiejętności Dydaktycznych pod patronatem Narodowego Banku Polskiego.

Od ponad dziesięciu lat aktywnie związana ze światem szkoleń dedykowanych klientom biznesowym i indywidualnym.

Przez ponad trzy lata koordynowała i sprawowała nadzór nad jakością pracy zespołu infolinii przychodzącej, dedykowanej klientom dwóch największych operatorów komórkowych (Polkomtel S.A, PTK Centertel Sp. z o.o.)

Jako kierownik działu szkoleń i rekrutacji zarządzała działem human resources. Odpowiadała za prowadzenie szkoleń wstępnych oraz coachingów podnoszących kompetencje kadry menadżerskiej.

Zajmując stanowisko głównego specjalisty nadzorującego firmy windykacyjnej zarządzała pięćdziesięcioosobowym działem obsługującym pakiety wierzytelności zleconych.  Jednocześnie pełniła funkcję dyrektora działu szkoleń i jakości.

Łącznie przeprowadziła już ponad 23000 godzin szkoleniowych dotyczących procesu zarządzania, efektywnej obsługi klienta, windykacji należności pieniężnych, rozwoju kompetencji miękkich.

Laureatka Akademii Lidera Zmian jednej z gdańskich firm obsługowo – windykacyjnych.

Preferuje prowadzenie szkoleń w formie warsztatowej, dzięki czemu uczestnicy od razu mają możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

SZKOLENIE OTWARTE- szczegóły
CZAS TRWANIA SZKOLENIA OTWARTEGO ONLINE:

1 dzień szkolenia online

Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników lub pracownicy firm, managerowie mogą zgłaszać się sami poprzez kontakt z wewnętrznym Działem HR, który zazwyczaj dysponuje budżetem na szkolenia otwarte.

TERMINY I GODZINY SZKOLENIA

Szkolenie online czas trwania: 1 dzień szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE 

 • 9:00 – 10:30 zajęcia
 • 10:30 – 10:45 przerwa
 • 10:45- 12:30 zajęcia
 • 12:30 – 13:00 przerwa
 • 13:00 – 14:45 zajęcia
 • 14:45 – 15:00 przerwa
 • 15:00 – 16:30 zajęcia

Sprawdź aktualne terminy szkoleń otwartych – zobacz pełne Kalendarium  –> kliknij 

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia online: 957 zł netto/os za 1 dzień szkolenia online 

System rabatowy:

 • Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu
 • Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami dla uczestników
 • Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym wg standardu SUS 2.0
 • Konsultacje szkoleniowe
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia stacjonarnego

TERMINY I GODZINT SZKOLENIA

Szkolenie online czas trwania: 1 dzień szkolenia online

Zaplanowane są następujące terminy, na które można przesłać zgłoszenie lub zarezerwować miejsce e-mailowo:

 • 1. 03. 2021 godziny 9:00 – 16:30

HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE 

 • 9:00 – 10:30 zajęcia
 • 10:30 – 10:45 przerwa
 • 10:45- 12:30 zajęcia
 • 12:30 – 13:00 przerwa
 • 13:00 – 14:45 zajęcia
 • 14:45 – 15:00 przerwa
 • 15:00 – 16:30 zajęcia

Sprawdź aktualne terminy szkoleń otwartych – zobacz pełne Kalendarium  –> kliknij 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte –> kliknij 

Warunki uczestnictwa –> kliknij 

SZKOLENIE ONLINE – szczegóły
MOŻLIWE FORMY SZKOLENIA ONLINE:

 • szkolenie otwarte online – dla wszystkich chętnych, umożliwiające między innymi wymianę doświadczeń między Menadżerami
 • szkolenie dedykowane online – szyte pod potrzeby – (digital learning, distance learning)

Szkolenia dedykowane możliwe formy realizacji:

 • organizacja webinaru dla większej grupy osób realizowane zdalnie on-line z tematu (do 1,5h) z nagraniem lub bez. Z możliwością wyceny licencji na odtwarzanie w ramach organizacji.
 • organizacja dedykowanego warsztatu online (szytego na miarę szkolenia dla grupy warsztatowej)
 • przygotowanie plików SCORM do platformy e-learningowej Klienta

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE ONLINE – INTERAKTYWNY WARSZTAT ONLINE

Szkolenie zamknięte, szyte pod potrzeby firmy i uczestników szkolenia. Realizowane w formie zdalnej w formie interaktywnego warsztatu online ,,na żywo” z pełnym udziałem i zaangażowaniem uczestników.

Ze względu na efektywność i jakość szkolenia oraz komfort pracy uczestników i Trenera program przygotowujemy w serii np. 2-8 sesji warsztatów online trwających maksymalnie do ok. 4 godzin w rozłożeniu na ustalony okres, np. kilku dni i tygodni. 

Często projekt rozwojowy przeplatamy pomiędzy sesjami mikro-zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników do zastosowania w codziennej pracy.

Wykorzystujemy licencjonowane narzędzia do prowadzenia warsztatów on-line dla grup warsztatowych -6-15 osób.

Prowadzą Trenerzy praktycy biznesu z doświadczeniem w szkoleniach on-line

SZKOLENIE DEDYKOWANE – ZAMKNIĘTE szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

 

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces sprzedaży i pracę swoich handlowców?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.