Controlling Inwestycyjny – planowanie i analiza opłacalności procesu inwestycyjnego

Controlling procesów inwestycyjnych to co prawda skomplikowany proces, ale pomaga efektywnie  zaplanować i kontrolować przebieg inwestycji w przedsiębiorstwie. Umożliwia bieżące korygowanie ewentualnych błędów bez narażenia na utratę środków finansowych.

Podstawową funkcją controllingu inwestycji jest dostarczanie menadżerom narzędzi i instrumentów, które umożliwiają podjęcie właściwych decyzji inwestycyjnych, a także bieżące kontrolowanie realizacji. Bieżącym monitoringiem powinien być objęty pełen cykl inwestycyjny – od koncepcji projektu do końcowych odbiorów i finansowego rozliczenia.

Celem controllingu inwestycyjnego jest doprowadzenie do realizacji założeń określonych w projekcie inwestycyjnym.  Podczas szkolenia prezentowane są zadania controllingu inwestycyjnego oraz problemy, jakie mogą wystąpić przy praktycznej realizacji projektów inwestycyjnych. Prezentowane są również metody jak te trudności należy pokonywać.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA
We współczesnych firmach coraz częściej od pracowników działów niefinansowych wymaga się znajomości podstawowych terminów, zależności zagadnień z obszaru rachunkowości i finansów. Szkolenie skierowane jest głównie do osób o wykształceniu nieekonomicznym, które w pracy zawodowej mają do czynienia w sposób pośredni lub bezpośredni z zagadnieniami opłacalności projektów inwestycyjnych. W szczególności skierowane jest ono do:

 • Kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie kosztami i rentownością projektów inwestycyjnych,
 • Managerów obszarów finansów, controllingu, głównych księgowych, analityków finansowych, pracowników odpowiedzialnych za kontrolę finansową i biznesową,
 • Prezesów, właścicieli firm,
 • Generalnych inwestorów, wykonawców,
 • Wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektów inwestycyjnych.
PROGRAM SZKOLENIA OTWARTEGO
 1. Decyzje inwestycyjne a finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem:
 • istota i cel podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • rodzaje rzeczowych inwestycji i związane z nimi niezbędne dokumenty
 • od czego zależy powodzenie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • proces zarządzania projektem inwestycyjnym
 1. Wstęp do analizy i oceny projektów inwestycyjnych
 • elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie, dyskontowanie przepływów finansowych
 • żródła ryzyka inwestycyjnego – jakie je mierzyć i jak się przed nimi chronić
 • koszt kapitału
 1. Wybór prognoz w zależności od rodzaju i oczekiwań biznesowych
 • prognozy operacyjne
 • prognoza przychodów ze sprzedaży
 • planowanie kosztów bezpośrednich
 • planowanie kosztu wynagrodzeń
 • planowanie pozostałych kosztów rodzajowych o charakterze stałym
 • planowanie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
 • harmonogram zaciągania i spłaty kredytów oraz pożyczek

Moduł II 

 1. Jak skutecznie ocenić rentowność inwestycji? Finansowe kryteria oceny inwestycji:
 • NPV – Net Present Value
 • NPVR – Net Present Value Ratio
 • IRR – Internal Rate of Return
 • Payback a Discounted Payback
 • IRR a stopa dyskonta
 1. Akceptacja czy odrzucenie projektu inwestycyjnego? Decyzje inwestycyjne na tle strategii firmy. Analiza ryzyka inwestycji:
 • analiza wrażliwości inwestycji
 • analiza scenariuszy

PROGRAM SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi:

 • Pojęcie projektu, w tym projektu inwestycyjnego
 • Zarządzanie projektami i procesem inwestycyjnym

Budowa i struktura projektu inwestycyjnego:

 • Planowanie projektu inwestycyjnego
 • Analiza strategiczna – cele i zakres projektu
 • Efektywność biznesowa działań w projekcie inwestycyjnym
 • Dane wejściowe – jak skutecznie je zebrać i przeanalizować
 • Zasady ujmowania przychodów i kosztów
 • Analiza ryzyk projektowych

Planowanie przepływów finansowych:

 • Nakłady na inwestycje
 • Plany amortyzacyjne
 • Planowanie popytu i jego wpływu na wielkość sprzedaży w fazie uruchamiania, eksploatacji
  i likwidacji
 • Planowanie kosztów bezpośrednich, wielkości zatrudnienia
 • Planowanie kosztów pośrednich
 • Określenie inwestycji na kapitał pracujący (zapasy, należności, zobowiązania)
 • Obsług finansowa inwestycji
 • Rachunek zysków i strat, cash flow, bilans

Analiza efektywności i opłacalności finansowo-biznesowej projektu inwestycyjnego:

 • Istota analizy wskaźnikowej
 • Wskaźniki rentowności
 • Wskaźniki płynności
 • Wskaźniki zadłużenia
 • Wskaźniki sprawności zarządzania
 • Analiza opłacalności projektu (Payback, Discount Payback, NPV, NTV, PI, IRR, MIRR)

Analiza wrażliwości i analiza scenariuszowa:

 • Wpływ zmian poszczególnych czynników popytowo-kosztowych
 • Analiza statystyczna scenariuszy – odchylenie standardowe, współczynnik zmienności
 • Analiza wpływu zmian i ewentualnego opóźnienia na efektywność inwestycji

Dobre praktyki w przygotowaniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych.

Przykłady dobrych realizacji projektów inwestycyjnych.

Podsumowanie i zakończenie.

Szkolenia finansowe prowadzone są przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, dlatego niezbędne jest posiadanie komputera przenośnego. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu.

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE OTWARTE
Tomasz Zdziarski – CEO, MBA, członek ICV nr 11969, konsultant, wykładowca akademicki

Tomasz posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze analiz, planowania strategicznego, a także controllingu biznesowego. Pracował w charakterze planisty i kontrolera biznesowego. Był odpowiedzialny m.in. za budowę procedur i narzędzi do oceny opłacalności projektów rozwojowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów.

Aktualnie poza współpracą z HILLWAY zarządza przedsiębiorstwem produkcyjnym zatrudniającym kilkaset osób – firmą Gerda-Hydomat oraz jest Konsultantem ds. zarządzania
w klubie piłkarskim z polskiej ekstraklasy. Doświadczenia zawodowe zdobywał w takich firmach jak Xelion Dom Inwestycyjny, wydawnictwo Wolters Kluwer, grupa produkcyjna PKM Duda – CM Makton, telekom Orange Polska oraz Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze.

Tomasz posiada tytuł Master of Business Administration zdobyty na Franklin University w Ohio.
W ramach Programu MBA opracował analizę i plan strategiczny dla największego polskiego przedsiębiorstwa
z sektora usług lotniskowych. Jest również absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją Inżynieria Finansowa. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Systemów Informacyjnych i Analizy Danych,
a także kurs na Kontrolera Biznesowego i inne liczne szkolenia.

Tomasz specjalizuje się w szkoleniach oraz doradztwie w zakresie controllingu, finansów, analiz oraz zarządzania strategicznego i podejmowania decyzji biznesowych.

Ma na koncie zrealizowane ponad 1 300 godzin szkoleniowych. Głównym zagadnieniem prowadzonych przez niego szkoleń jest zastosowanie Excela w usprawnieniu procesów biznesowych w firmie oraz zautomatyzowaniu pracy działów controllingowych i finansowych. Atutem prowadzonych zajęć jest praktyczne wykorzystanie pakietu MS Office
w codziennej pracy zarówno pracowników operacyjnych jak też managerów.

W szkoleniach kluczowym jest dla niego dokładne poznanie potrzeb i oczekiwań Klienta, podczas warsztatów skupia się na wypracowaniu z grupą rozwiązań, które usprawnią pracę w danej organizacji przy danym poziomie zasobów.

SZKOLENIE OTWARTE- szczegóły
CZAS TRWANIA SZKOLENIA OTWARTEGO ONLINE:

1 dzień szkolenia online

Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników lub pracownicy firm, managerowie mogą zgłaszać się sami poprzez kontakt z wewnętrznym Działem HR, który zazwyczaj dysponuje budżetem na szkolenia otwarte.

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia online: 977 zł netto/os za 1 dzień szkolenia online 

System rabatowy:

 • Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu
 • Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami dla uczestników
 • Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym wg standardu SUS 2.0
 • Konsultacje szkoleniowe
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia stacjonarnego

TERMINY I GODZINY SZKOLENIA

Szkolenie online czas trwania: 1 dzień szkolenia online

Zaplanowane są następujące terminy, na które można przesłać zgłoszenie lub zarezerwować miejsce e-mailowo:

 • termin do ustalenia

HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE 

 • 9:00 – 10:30 zajęcia
 • 10:30 – 10:45 przerwa
 • 10:45- 12:30 zajęcia
 • 12:30 – 13:00 przerwa
 • 13:00 – 14:45 zajęcia
 • 14:45 – 15:00 przerwa
 • 15:00 – 16:30 zajęcia

Sprawdź aktualne terminy szkoleń otwartych – zobacz pełne Kalendarium  –> kliknij 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte –> kliknij 

Warunki uczestnictwa –> kliknij 

SZKOLENIE ONLINE – szczegóły
MOŻLIWE FORMY SZKOLENIA ONLINE:

 • szkolenie otwarte online – dla wszystkich chętnych, umożliwiające między innymi wymianę doświadczeń między Menadżerami
 • szkolenie dedykowane online – szyte pod potrzeby – (digital learning, distance learning)

Szkolenia dedykowane możliwe formy realizacji:

 • organizacja webinaru dla większej grupy osób realizowane zdalnie on-line z tematu (do 1,5h) z nagraniem lub bez. Z możliwością wyceny licencji na odtwarzanie w ramach organizacji.
 • organizacja dedykowanego warsztatu online (szytego na miarę szkolenia dla grupy warsztatowej)
 • przygotowanie plików SCORM do platformy e-learningowej Klienta

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE ONLINE – INTERAKTYWNY WARSZTAT ONLINE

Szkolenie zamknięte, szyte pod potrzeby firmy i uczestników szkolenia. Realizowane w formie zdalnej w formie interaktywnego warsztatu online ,,na żywo” z pełnym udziałem i zaangażowaniem uczestników.

Ze względu na efektywność i jakość szkolenia oraz komfort pracy uczestników i Trenera program przygotowujemy w serii np. 2-8 sesji warsztatów online trwających maksymalnie do ok. 4 godzin w rozłożeniu na ustalony okres np. kilku dni lub tygodni.

Często projekt rozwojowy przeplatamy pomiędzy sesjami mikro-zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników do zastosowania w codziennej pracy.

Wykorzystujemy licencjonowane narzędzia do prowadzenia warsztatów on-line dla grup warsztatowych -6-15 osób.

Prowadzą Trenerzy praktycy biznesu z doświadczeniem w szkoleniach on-line

SZKOLENIE DEDYKOWANE ZAMKNIETE- szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

 

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania?

Jesteś zainteresowany organizacją szkolenia zamkniętego o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania call center, zarządzania jakością obsługi klienta?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.