Szkolenie Finanse w pracy Project Managera branży budowlanej

Szkolenie Finanse w pracy Project Managera branży budowlanej skierowane jest dla technicznej kadry managerskiej. Szczególnie polecane jest dla stanowisk takich jak kierownik budowy, kierownik projektów budowlanych.

Najlepsze firmy budowlane realizują projekty terminowo, bez przekraczania kosztów. To co je wyróżnia spośród innych to to, że monitorują i analizują poziom inwestycji i kosztów, a także opłacalność inwestycji – w perspektywie bieżącej oraz najbliższej perspektywie. 

Dziś rynek usług budowlanych wymusza ścisły reżim planowania i realizowania inwestycji. Menedżerowie budowlani muszą podołać tej odpowiedzialności. Muszą dobrze wyceniać nawet duże i wieloletnie projekty jeszcze przed rozpoczęciem prac, a potem zarządzać kosztami przedsięwzięć, dostrzegać wczesne sygnały o odchyleniach i raportować sytuacji przełożonym oraz klientom. Aby to robić  muszą posiadać wiedzę z zakresów finansów i controllingu finansowego. Tylko wtedy będą w stanie efektywnie zarządzać finansami w branży budowlanej.

Kluczowe jest, by pracownicy firmy budowlanej, w szczególności kadra techniczna rozumiała co raportuje i po co, na to to ma wpływ. Szczególnie dziś, gdy wg Euler Hermes niewypłacalność firm budowlanych w I połowie 2018 wzrosła o 22% w stosunku do roku poprzedniego. To wymaga od menedżerów budowlanych nowej wiedzy ? wiedzy, która decyduje o rynkowej wartości ich pracy oraz być, albo nie być ich firmy. 

Program szkolenia Finanse w pracy Project Managera branży budowlanej może być przygotowany na różnym poziomie – od podstawowego – dla niefinansistów – po zaawansowany dla wieloletnich managerów branży budowlanej, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w obszarze zarządzania projektami budowlanymi.

[toggle title=”CELE  SZKOLENIA” style=”2″]

Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników zagadnień rachunkowości i finansów, z którymi spotykają się w swoich codziennych realiach biznesowych związanych z prowadzeniem projektów budowlanych, rozliczaniem budów . Celem szkolenia jest rozumienie istoty tworzenia raportów finansowych i sprawnej współpracy z Działem Finansów i Controllingu, a także umiejętność oceny przez menedżera branży budowlanej odchyleń i ryzyk dla przedsięwzięcia.

Szkolenie w szczególności dedykowane jest osobom, które odpowiadają za przygotowywanie dokumentów i rozliczeń, raportów do Działu Finansowego oraz osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji odnośnie inwestycji budowlanych.

[/toggle]

[toggle title=”KORZYŚCI  ZE  SZKOLENIA” style=”2″]

Po szkoleniu Finanse w pracy Project Managera branży budowlanej uczestnicy:

 • znają istotę i strukturę sprawozdań finansowych,
 • rozumieją aspekt raportowania w organizacji i tworzenia dokumentów finansowych
 • widzą zależność pomiędzy codziennymi zdarzeniami gospodarczymi, a sprawozdaniami finansowymi,
 • umieją czytać sprawozdania finansowe i wyciągać z nich podstawowe wnioski,
 • będą wiedzieć jak sporządzać plany finansowe krótko- i długoterminowe,
 • wiedzą i rozumieją, jak ważny jest podpisany protokół odbioru dla fakturowania projektów budowlanych
 • znają narzędzia służące ocenie opłacalności planów inwestycyjnych,
 • znać podstawowe zasady i miary ryzyka planowanych przedsięwzięć biznesowych.

[/toggle]

[toggle title=”PROGRAM  SZKOLENIA” style=”2″]

W programie szkolenia Finanse dla niefinansistów w pracy Project Managera branży budowlanej

Wybrane moduły lub ich części możliwe do zastosowania w programie szkolenia w wersji podstawowej lub rozszerzonej w zależności od wyników badania potrzeb i przekazanych informacji odnośnie celów szkolenia, a także priorytetów w rozwoju poszczególnych kompetencji według organizacji. 

MODUŁ I – PODSTAWOWE POJĘCIA FINANSOWE, KTÓRE KAŻDY PROJECT MANAGER ZNAĆ POWINIEN

Istota finansów przedsiębiorstwa

Istota i znaczenie rachunkowości.

Istota podstawowych kategorii finansowych:

 • przychody i koszty
 • aktywa, pasywa,
 • wpływy, wydatki.

Proces zamknięcia miesiąca.

Podstawowe zasady rachunkowości finansowej, czyli reguły rządzące procesem sporządzania sprawozdań finansowych.

Obowiązki emitentów giełdowych ? raporty bieżące i okresowe.

MODUŁ II  – JAK CZYTAĆ PODSTAWOWE KATEGORIE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM?

Jak czytać podstawowe kategorie w sprawozdaniu finansowym?

Rachunek zysków i strat ? sprawozdanie objaśniające rentowność działalności przedsiębiorstwa:

 • istota i struktura rachunku zysków i strat
 • poziomy i obszary działalności przedsiębiorstwa
 • warianty rachunku zysków i strat
 • omówienie najważniejszych pozycji z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa budowlanego.

Bilans ? raport objaśniający sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa:

 • istota i struktura sprawozdania
 • zasady klasyfikacji aktywów i pasywów
 • istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa budowlanego.

Rachunek przepływów pieniężnych ? sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa:

 • istota i struktura sprawozdania
 • obszary działalności czyli źródła generowania gotówki i kierunki jej wykorzystania

MODUŁ III – BUDŻET PROJEKTU

 • Pojęcie budżetu projektu
 • Czynniki niezbędne do osiągnięcia korzyści z budżetowania
 • Etapy procesu budżetowania
 • Metody budżetowania
 • Odpowiedzialność za budżet
 • Budżety w ujęciu memoriałowym a budżety w ujęciu cashowym
 • Pojęcie i różnice: koszty/wydatki; przychody/wpływy
 • Kontrola budżetowa

MODUŁ IV – FAKTUROWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

 • Fakturowanie projektów budowlanych
 • Protokół odbioru robót i jego znaczenie dla fakturowania
 • Zaliczka i jej znaczenie dla fakturowania projektu i budżetu projekt
 • Data sprzedaży, a data wystawienia faktury
 • VAT w robotach budowlanych

MODUŁ V – PLANOWANIE FINANSOWE W ZARZĄDZANIU PROJEKTEM BUDOWLANYM

 • Krótkoterminowe planowanie finansowe
 • Budżet projektu jako postawa zarządzania projektem budowlanym
 • Aktualizacje budżetu
 • Informacje budżetowe istotne dla zamknięcia miesiąca
 • Zdarzenia nietypowe i ich ujęcie w budżecie projektu
 • Przykłady

MODUŁ VI – KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE, A SPECYFIKA ICH ROZLICZEŃ

 • Kontrakty długoterminowe ? sposób ujęcia w księgach rachunkowych
 • Rodzaje umów: umowa w cenach stałych, umowa koszt plus
 • Przychody z wykonania niezakończonej usługi
 • Sposoby określania stopnia zaawansowania usługi
 • Istota marży na projekcie jako podstawowej kategorii definiującej przychód w danym okresie sprawozdawczym
 • Przykłady

MODUŁ VII – OCENA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Długoterminowe planowanie finansowe i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

Założenia przy tworzeniu długoterminowych planów finansowych:

 • czas
 • przepływy pieniężne
 • koszt pieniądza, czyli stopa dyskontowa

Zmiana wartości pieniądza w czasie:

 • porównywalność przepływów pieniężnych w długim okresie
 • wartość bieżąca przepływów pieniężnych

Kryteria oceny projektów inwestycyjnych:

 • okres zwrotu (PI)
 • wartość bieżąca netto (NPV)
 • wewnętrzna stopa (IRR)

[/toggle]

[toggle title=”TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE” style=”2″]

KATARZYNA  FRĄCZKOWSKA ? TRENER FINANSÓW, ZARZĄDZANIA, MANAGER BRAŻNY PRODUKCYJNEJ

Katarzyna Frączkowska jest ekspertem w dziedzinie finansów, controllingu  i zarządzania nowoczesną organizacją. Na co dzień pełni funkcję Dyrektora Finansowego i Prokurenta w firmie FIMA Polska, firmie ekspercko specjalizującej się w integracji nowoczesnej infrastruktury technicznej. W swojej pracy biegle posługuje się językiem polskim, angielskim i niemieckim.

Katarzyna jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją Controlling i rachunkowość menedżerska oraz CEMS MIM ? programu Międzynarodowych Menedżerskich Studiów Magisterskich. Posiada prestiżowy tytuł ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), który należy do najbardziej cenionych kwalifikacji zawodowych
w międzynarodowym środowisku biznesowym; jak również tytuł Executive MBA zdobyty na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest również absolwentką podyplomowych studiów z Prawa Podatkowego oraz Metod wycen spółek kapitałowych. Jest w trakcie zdobywania uprawnień Biegłego Rewidenta.

Katarzyna posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze finansów i controllingu z doświadczeniem w branżach produkcyjnej, handlowej, usługowej oraz telekomunikacji, z czego ponad 10 lat na stanowisku osoby zarządzającej.

[/toggle]

[toggle title=”SZKOLENIE ZAMKNIĘTE – DEDYKOWANE – szczegóły” style=”2″]

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnej firmy lub organizacji. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

[/toggle]

[toggle title=”TERMIN SZKOLENIA” style=”2″]

Do uzgodnienia pomiędzy Stronami, min. 4-6 tygodni przed terminem szkolenia, ze względu na przygotowanie komunikacji i przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w celu przygotowania dedykowanego szkolenia.

[/toggle]

[toggle title=”JĘZYK SZKOLENIA” style=”2″]

Możliwe jest poprowadzenie szkolenia w dwóch wariantach językowych

 • język polski
 • język angielski

[/toggle]

[toggle title=”WYCENA SZKOLENIA” style=”2″]

 • 14 000 zł + VAT – dedykowane szkolenie dwudniowe po polsku dla grupy max. 12 osób
 • 18 000 + VAT – dedykowane szkolenie dwudniowe po angielsku dla grupy max. 12 osób

[/toggle]

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.Skip to content