Szkolenie Finanse w pracy Project Managera branży budowlanej

Finanse w pracy Project Managera branży budowlanej

Jak efektywnie zarządzać finansami w branży budowlanej?

Szkolenie Finanse w pracy Project Managera branży budowlanej
OKR (Objectives and Key Results)

O szkoleniu

Szkolenie Finanse w pracy Project Managera branży budowlanej to intensywny program skierowany do Project Managerów oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektami w sektorze budowlanym. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu finansów, niezbędnych do skutecznego zarządzania budżetem i kontrolowania finansów w projekcie budowlanym. Szkolenie opiera się na interaktywnej metodyce, wykorzystującej studia przypadków, warsztaty grupowe i praktyczne ćwiczenia. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie skutecznie oceniać, planować i kontrolować finanse związane z projektem budowlanym, minimalizując ryzyko i osiągając lepsze wyniki finansowe.

Grupa docelowa

Szkolenie Finanse w pracy Project Managera branży budowlanej zostało specjalnie opracowane dla technicznej kadry managerskiej związanej z sektorem budowlanym. Program jest szczególnie skierowany do osób pełniących odpowiedzialne stanowiska takie jak kierownik budowy, kierownik projektów budowlanych oraz inne osoby zajmujące się zarządzaniem projektami budowlanymi. Szkolenie jest idealne dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu finansów i nauczyć się skutecznie zarządzać budżetem w projekcie budowlanym. Niezależnie od poziomu doświadczenia, szkolenie dostarczy uczestnikom praktycznych narzędzi i strategii, które pomogą w efektywnym planowaniu, kontrolowaniu i monitorowaniu finansów projektu.

Firma szkoleniowa HILLWAY Porozumienie Edukatorzy dla edukatorów

Cele szkolenia

Poznanie zagadnień rachunkowości i finansów związanych z prowadzeniem projektów budowlanych:

 • Zrozumienie podstawowych pojęć i terminologii finansowej w kontekście branży budowlanej.
 • Nabycie wiedzy dotyczącej rozliczania budów i monitorowania kosztów projektu.

Rozumienie istoty tworzenia raportów finansowych i efektywna współpraca z Działem Finansów i Controllingu:

 • Poznanie procesu tworzenia raportów finansowych związanych z projektami budowlanymi.
 • Umiejętność interpretacji danych finansowych i prezentacji wyników przed Działem Finansowym.

Ocena odchyleń i ryzyk dla przedsięwzięć w branży budowlanej:

 • Rozwinięcie umiejętności identyfikacji i oceny odchyleń finansowych w projekcie budowlanym.
 • Zdolność do analizy ryzyka finansowego i podejmowania odpowiednich działań zaradczych.

Dedykowane dla osób odpowiedzialnych za dokumentację, rozliczenia i raportowanie finansowe:

 • Przygotowanie uczestników do skutecznego przygotowywania dokumentów i rozliczeń związanych z projektami budowlanymi.
 • Zapewnienie umiejętności efektywnego raportowania do Działu Finansowego.

Skierowane do decydentów w inwestycjach budowlanych:

 • Przekazanie narzędzi pozwalających na podejmowanie mądrych decyzji inwestycyjnych w branży budowlanej.
 • Doskonalenie umiejętności oceny rentowności i opłacalności projektów budowlanych.

Podsumowując, szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu finansów w branży budowlanej, aby umożliwić im skuteczne zarządzanie projektami, tworzenie raportów finansowych, współpracę z Działem Finansowym oraz podejmowanie mądrych decyzji inwestycyjnych. Szczególnie dedykowane jest osobom odpowiedzialnym za rozliczenia, raportowanie i decyzje finansowe w projekcie budowlanym.

Program szkolenia

Program szkolenia podzielony jest na 7 modułów. Wybrane moduły lub ich części możliwe do zastosowania w programie szkolenia w wersji podstawowej lub rozszerzonej w zależności od wyników badania potrzeb i przekazanych informacji odnośnie celów szkolenia, a także priorytetów w rozwoju poszczególnych kompetencji według organizacji. Podsumowanie warsztatu pozwala uczestnikom określić indywidualną ścieżkę rozwoju. Szkolenie opiera się na interaktywnej metodyce, wykorzystującej studia przypadków, warsztaty grupowe i praktyczne ćwiczenia

1. Zasady pracy podczas szkolenia on-line

2. Określenie celów szkolenia

1. Istota finansów przedsiębiorstwa

2. Istota i znaczenie rachunkowości.

3. Istota podstawowych kategorii finansowych:

 • przychody i koszty
 • aktywa, pasywa,
 • wpływy, wydatki

4. Proces zamknięcia miesiąca.

5. Podstawowe zasady rachunkowości finansowej, czyli reguły rządzące procesem sporządzania sprawozdań finansowych.

6. Obowiązki emitentów giełdowych – raporty bieżące i okresowe.

1. Rachunek zysków i strat – sprawozdanie objaśniające rentowność działalności przedsiębiorstwa:

 • istota i struktura rachunku zysków i strat
 • poziomy i obszary działalności przedsiębiorstwa
 • warianty rachunku zysków i strat
 • omówienie najważniejszych pozycji z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa budowlanego.

2. Bilans – raport objaśniający sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa:

 • istota i struktura sprawozdania
 • zasady klasyfikacji aktywów i pasywów
 • istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa budowlanego.

3. Rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa:

 • istota i struktura sprawozdania
 • obszary działalności czyli źródła generowania gotówki i kierunki jej wykorzystania
 • Pojęcie budżetu projektu
 • Czynniki niezbędne do osiągnięcia korzyści z budżetowania
 • Etapy procesu budżetowania
 • Metody budżetowania
 • Odpowiedzialność za budżet
 • Budżety w ujęciu memoriałowym a budżety w ujęciu cashowym
 • Pojęcie i różnice: koszty/wydatki; przychody/wpływy
 • Kontrola budżetowa
 • Fakturowanie projektów budowlanych
 • Protokół odbioru robót i jego znaczenie dla fakturowania
 • Zaliczka i jej znaczenie dla fakturowania projektu i budżetu projekt
 • Data sprzedaży, a data wystawienia faktury
 • VAT w robotach budowlanych

 

 • Krótkoterminowe planowanie finansowe
 • Budżet projektu jako postawa zarządzania projektem budowlanym
 • Aktualizacje budżetu
 • Informacje budżetowe istotne dla zamknięcia miesiąca
 • Zdarzenia nietypowe i ich ujęcie w budżecie projektu
 • Przykłady
 • Kontrakty długoterminowe – sposób ujęcia w księgach rachunkowych
 • Rodzaje umów: umowa w cenach stałych, umowa koszt plus
 • Przychody z wykonania niezakończonej usługi
 • Sposoby określania stopnia zaawansowania usługi
 • Istota marży na projekcie jako podstawowej kategorii definiującej przychód w danym okresie sprawozdawczym
 • Przykłady

1. Długoterminowe planowanie finansowe i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

2. Założenia przy tworzeniu długoterminowych planów finansowych:

 • czas
 • przepływy pieniężne
 • koszt pieniądza, czyli stopa dyskontowa

3. Zmiana wartości pieniądza w czasie:

 • porównywalność przepływów pieniężnych w długim okresie
 • wartość bieżąca przepływów pieniężnych

4. Kryteria oceny projektów inwestycyjnych:

 • okres zwrotu (PI)
 • wartość bieżąca netto (NPV)
 • wewnętrzna stopa (IRR)

Uczestnicy dokonują analizy zdobytej wiedzy i określają indywidualną ścieżkę rozwoju.

 

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

MOŻLIWE FORMY SZKOLENIA ONLINE:

szkolenie otwarte online – dla wszystkich chętnych, umożliwiające między innymi wymianę doświadczeń między Menadżerami
szkolenie dedykowane online – szyte pod potrzeby – (digital learning, distance learning)

Trener prowadzący szkolenie

Katarzyna Frączkowska - trener biznesu HILLWAY

KATARZYNA FRĄCZKOWSKA –  TRENER FINANSÓW, ZARZĄDZANIA, MANAGER BRAŻNY PRODUKCYJNEJ

Katarzyna Frączkowska jest ekspertem w dziedzinie finansów, controllingu  i zarządzania nowoczesną organizacją. Na co dzień pełni funkcję Dyrektora Finansowego i Prokurenta w firmie FIMA Polska, firmie ekspercko specjalizującej się w integracji nowoczesnej infrastruktury technicznej. W swojej pracy biegle posługuje się językiem polskim, angielskim i niemieckim.

Katarzyna jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją Controlling i rachunkowość menedżerska oraz CEMS MIM – programu Międzynarodowych Menedżerskich Studiów Magisterskich. Posiada prestiżowy tytuł ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), który należy do najbardziej cenionych kwalifikacji zawodowych
w międzynarodowym środowisku biznesowym; jak również tytuł Executive MBA zdobyty na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest również absolwentką podyplomowych studiów z Prawa Podatkowego oraz Metod wycen spółek kapitałowych. Jest w trakcie zdobywania uprawnień Biegłego Rewidenta.

Katarzyna posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze finansów i controllingu z doświadczeniem w branżach produkcyjnej, handlowej, usługowej oraz telekomunikacji, z czego ponad 10 lat na stanowisku osoby zarządzającej.

Gotowi na rozwój?

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Jak przygotować niezawodny plan sprzedaży na 2023 rok? Porada eksperta HILLWAY
Skip to content