Szkolenie Train the trainers – warsztat pracy trenera – poziom podstawowy i zaawansowany

Szkolenie Train the trainers dedykowane jest osobom, które pracują jako coach, trener, konsultant bądź zamierzają taką pracę rozpocząć. Szkolenie  przeznaczone jest dla osób początkujących oraz doświadczonych, które chcą usystematyzować wiedzę z zakresu przygotowywania szkolenia oraz doskonalić swoje umiejętności trenerskie.

Szkolenie będzie również praktycznym doświadczeniem, a także cennym zasobem wiedzy dla menedżerów i specjalistów zarządzających i nadzorujących procesy szkoleniowe oraz rozwojowe w organizacji.

Szkolenie HILLWAY Train the trainers

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Cele szkolenia

Celem szkolenia Train the trainers jest:

 • nabycie przez uczestnika umiejętności diagnozowania potrzeb szkoleniowych oraz ustalania celów szkolenia
 • uczestnicy dowiedzą się jak poprawnie tworzyć materiały oraz ćwiczenia szkoleniowe
 • nabycie umiejętności planowania i kierowania pracą grupy
 • zdobycie umiejętności wzbudzania zainteresowania słuchaczy
 • uczestnicy poznają i przećwiczą metody oraz techniki szkoleniowe
 • udoskonalenie umiejętności związanych z prowadzeniem szkolenia w warunkach nietypowych
 • uczestnicy dowiedzą się jak poprawnie prezentować się podczas szkolenia.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu Train the trainers:

 • Poznanie metod ciągłego doskonalenia się trenera, które mają wpływ na jakość i atrakcyjność przygotowywanych szkoleń
 • Zdobycie narzędzi niezbędnych do zaprojektowania i przeprowadzenia bogatego w treść i interesującego szkolenia
 • Nabycie umiejętności pracy z grupą szkoleniową w oparciu o zachodzące procesy grupowe
 • Umiejętność rozpoznawania i właściwego reagowania na sytuacje trudne pojawiające się w grupie w trakcie szkolenia
 • Umiejętność profesjonalnego i swobodnego występowania publicznego
 • Poznanie narzędzi skutecznej komunikacji w pracy z grupą
 • Umiejętność projektowania i prowadzenia szkoleń w oparciu o cykl Kolba, dzięki któremu uczestnicy doświadczają omawianych zagadnień, co wzbogaca proces poznaczy u osób dorosłych i ułatwia zapamiętywanie nowej wiedzy.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową. Każde z omawianych zagadnień zostanie przedstawione w oparciu o case study, a także z wykorzystaniem ćwiczeń i gier szkoleniowych. Uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć różnych potencjalnych sytuacji jakie mogą wystąpić na sali szkoleniowej oraz będą musieli sobie z nimi poradzić.

W trakcie ostatniego modułu szkoleniowego: “Warsztat Mistrza” uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzenia fragmentu szkolenia – modułu szkoleniowego zaprojektowanego zgodnie z cyklem Kolba. Po przeprowadzonym module każdy uczestnik otrzyma feedback od pozostałych uczestników szkolenia, a następnie otrzyma rzetelną i kompetentną informację zwrotną od trenera prowadzącego, który wskaże mocne strony w rozwoju kompetencji trenerskich uczestnika, jak również wskaże obszary do rozwoju i dalszej pracy.

Uczestnicy otrzymają nagrania swoich wystąpień na płycie CD, które będą stanowić materiał wyjściowy do planowania kolejnych działań rozwojowych.

Program szkolenia - poziom podstawowy

ROLA TRENERA NA SALI SZKOLENIOWEJ

 • Rola Trenera na Sali szkoleniowej
 • Cechy dobrego Trenera
 • Jakim jestem Trenerem?
 • Moje mocne i słabe strony jako Trenera szkoleń

Ćwiczenia: pomagające określić mocne strony oraz obszary do zmiany

PRZYGOTOWANIE DO SZKOLENIA

 • Badanie potrzeb szkoleniowych uczestników i przełożonych
 • Ustalenie oraz przedstawienie celów szkolenia
 • Opracowanie scenariusza szkolenia ? czy zawsze jest potrzebny?
 • Przygotowanie materiałów oraz ćwiczeń ? podstawowe zasady
 • Przygotowanie prezentacji multimedialnej ? kiedy ona jest potrzebna?
 • Przygotowanie Sali szkoleniowej
 • Odpowiedni dobór Sali
 • Ustawienie krzeseł, flipchartu, stołu, cateringu
 • Ankieta ewaluacyjna
 • Wybór narzędzi wspierających szkolenie m.in. kolorowe kartki, posity, markery, poduszki

Uczestnicy mają do wglądu w trakcie szkolenia przykładowe różne scenariusze szkoleń, materiały oraz ćwiczenia.

REALIZACJA SZKOLENIA 

 • Pierwsze pozytywne wrażenie ? nawiązanie kontaktu z grupą
 • Budowanie odpowiedniej atmosfery podczas szkolenia
 • Sposoby angażowania/aktywizowania uczestników
 • Odpowiednie tempo szkolenia
 • Informacja zwrotna dla uczestników
 • Panowanie nad grupą
 • Końcowe pozytywne wrażenie ? podsumowanie szkolenia, rozdanie certyfikatów

AUTOPREZENTACJA I DRESS CODE W PRACY TRENERA

 • Techniki prezentacyjne
 • Budowanie autorytetu
 • Jak się zachowywać?
 • Strój Trenera ? kiedy garnitur, kiedy casual?
 • Co robić ze wzrokiem, rękoma, głosem?
 • Siedzieć, stać a może chodzić?
 • Stres, czyli techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami
 • Zasady używania pomocy wizualnych
 • Rady na koniec, czyli ?coś? więcej niż podstawy

METODY SZKOLENIOWE ? kiedy je stosować, wady i zalety danych metod szkoleniowych

 • Mini-wykłady
 • Burza mózgów
 • Pytania prowokacyjne indywidualne i grupowe
 • Antyprzykłady
 • Energizery
 • Studium przypadku
 • Testy szkoleniowe
 • Dyskusje
 • Praca w grupach
 • Lodołamacze

KOMUNIKACJA W PRACY TRENERA

 • Jak w zrozumiały i atrakcyjny sposób przekazać wiedzę?
 • Sztuka zadawania pytań i ich wpływ na poziom szkolenia
 • Aktywne słuchanie i narzędzia w tym pomagające
 • Słowa i zwroty budujące relacje z uczestnikami
 • W jaki sposób dostosować swój komunikat do osobowości uczestników
 • Bariery utrudniające skuteczne komunikowanie się
 • Łatwość wypowiedzi, elokwencja i bogactwo języka
 • Użycie mocnych, pozytywnych zwrotów – Język korzyści
 • Błędy językowe, czarne ?słowa?, niezręczne wyrażenia, zwroty potoczne, wyrażenia specjalistyczne

Ćwiczenie: Budowanie komunikatów wzmacniających przekaz werbalny

TRUDNE SYTUACJE PODCZAS SZKOLENIA

 • Trudny uczestnik szkolenia: gaduła, ja wiem lepiej, nastawiony na nie, skryty, nieszczery
 • Awaria sprzętu
 • Nieplanowane sytuacje

Program szkolenia - poziom zaawansowany

MISTRZOSTWO OSOBISTE TRENERA

 • Model kompetencji trenerskich
 • Cele osobiste kontra i cele zawodowe trenera
 • Ciągły proces doskonalenia się trenera – skąd czerpać wiedzę, narzędzia, metody, kierunki poszerzania wiedzy i umiejętności
 • Co daje trenerowi informacja zwrotna – jak ją przyjąć i wykorzystać do rozwoju w pracy trenera?
 • Kodeks etyki PSTB. Etyka zawodu trenera – rola i odpowiedzialność trenera za efektywność szkoleń
 • Jak nie poddać się rutynie?
 • Sukces a poczucie wiary we własne możliwości
 • Metodologia SEB szkoleń efektywnych biznesowo L. Rea
 • Ocena jakości szkolenia metodą D. Kirkpatrick?a

TRENING UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH

 • Jak zarządzać pierwszym wrażeniem? Rozpoczynanie szkolenia wykorzystując techniki budowania pozytywnego wizerunku. Umiejętność skupienia uwagi uczestników
 • Podstawa sukcesu – przygotowanie się do szkolenia – segmentacja słuchaczy
 • Dlaczego warto ustalić z grupą zasady współpracy. Jakie są korzyści z ustanowienia granic, a jakie konsekwencje ich braku
 • Zasady podziału przekazywanych treści na moduły według cyklu Kolba: pokaż – powiedz – przećwicz
 • Zasady aranżacji miejsca szkolenia i doboru efektywnych pomocy szkoleniowych
 • Zarządzanie czasem szkolenia
 • Rola podsumowań i zakończenia szkolenia

METODY PRACY Z GRUPĄ

 • Grupa – suma indywidualności czy homogeniczny organizm?
 • Doskonalenie zarządzania procesem grupowym
 • Cechy i warunki procesu grupowego
 • Analiza transakcyjna Erica Berne
 • Jak uczą się dorośli? – elementy andragogiki
 • Docenianie – narzędzie angażowania w pracę grupową
 • Rola trenera w kształtowaniu procesu grupowego ? przywilej kontra odpowiedzialność

KOMUNIKACJA W PROCESIE GRUPOWYM

 • Pytania, jako narzędzie stymulowania aktywności grupy
 • Efektywne słuchanie uczestników
 • Trzy perspektywy w komunikacji
 • Metody budowania argumentacji – stosowania języka perswazji. Metody wywierania wpływu
 • Asertywność – podstawa dobrej komunikacji
 • Zasady dopasowania metody pracy do celu modułu lub szkolenia ? praca w małych grupach, burza mózgów
 • Praca z analogią, metaforą, cytatem i humorem jako skutecznymi narzędziami komunikacji
 • Skutki dostrzegania działań pozytywnych. Za co chwalić? Jak chwalić? Zasady stosowania pozytywnego feedbacku
 • Umiejętność prowadzenia rozmowy oceniającej – kiedy negatywna ocena może być motywująca? Feedback motywujący i korygujący
 • Radzenie sobie ze stresem w pracy z grupą

METODY I NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA SZKOLENIA I MATERIAŁÓW – WARSZTAT TRENERSKI

 • Profesjonalne kryteria budowy warsztatu narzędzi oraz metod realizacji procesu szkoleniowego trenera
 • Gry, symulacje i treningi
 • Metody i narzędzia myślenia lateralnego
 • Heurystyki – zbiór twórczych metod rozwiązywania problemów
 • Case study
 • Formy pracy indywidualnej i grupowej
 • Dobór narzędzi do celu szkolenia
 • Dobór narzędzi kontra rezultaty szkolenia
 • Autorskie metody i narzędzia pracy trenera

MOTYWOWANIE GRUPY DO WSPÓŁPRACY. PRACA Z OPOREM I SYTUACJE TRUDNE 

 • Umiejętność posługiwania się językiem korzyści
 • Zachęcanie do rozmowy – metody angażowania uczestnika szkolenia
 • Jak trener może w sposób niezamierzony prowokować trudne sytuacje?
 • Jak pracować z negatywnym nastawieniem do szkolenia – budowanie pozycji
 • Metody pracy, kiedy w grupie są koalicje – sposoby pozyskiwania sojuszników
 • Radzenia sobie z konfliktem w grupie – elementy zarządzania konfliktem
 • Sposoby rozładowywania napięć w grupie
 • Katalog trudnych sytuacji szkoleniowych
 • Praktyczne ćwiczenia w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych

WARSZTAT MISTRZA – SESJA FEEDBACK’OWA

W trakcie sesji feedback’owej każdy z uczestników poprowadzi fragment szkolenia zgodnie z cyklem Kolba. Osoby nie prowadzące w danym momencie szkolenia będą odgrywały uczestników.

Wystąpienie zostanie nagrane, a następnie odtworzone tak by mógł je ocenić sam występujący, a także pozostali uczestnicy. Analiza zakończy się pogłębionym feedbackiem trenera prowadzącego.

 • Modelowanie procesu szkoleniowego w wybranym obszarze
 • Próbki szkoleń – prezentacja na forum grupy
 • Przyjmowanie informacji zwrotnej
 • Doskonalenie działań szkoleniowych

Trener prowadzący szkolenia

BARBARA GRZEGRZÓŁKA – SZOSTAK

Od 2004 roku zajmuje się rozwojem ludzi i ich kompetencji. Swoją karierę rozpoczęła w branży call center, jako Trener i Coach. Współpracowała z firmą z branży ubezpieczeniowej jako Sales Manager, zarządzała zespołem agentów ubezpieczeniowych oraz dbała o odpowiedni proces szkoleniowy w organizacji, koordynowała szkolenia pod nadzorem KNF oraz realizowała Assesment Center i Development Center. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w spółkach Call Center Poland i Communication One Consulting, w których realizowała projekty szkoleniowe z zakresów: sprzedaży, obsługi, reklamacji, windykacji, komunikacji, coachingu i monitoringu, assessment center, zarządzania zespołami sprzedażowymi i wiele innych.

Certyfikowany Trener Grupowy przez Laboratorium Psychoedukacji. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. Prowadziła zajęcia w Wyższej Szkole Promocji z efektywnego wykorzystania czasu, zarządzania zasobami ludzkimi.

Agnieszka Nowicka

Dyplomowany trener biznesu. Doświadczony menager w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zdobyte w firmach ogólnopolskich w sektorze biznesowym oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach:  Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu. W trakcie szesnastoletniego doświadczenia zawodowego odpowiedzialna za: zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie siecią placówek, negocjowanie kontraktów kluczowych dla firmy w zakresie sprzedaży oraz promocji i reklamy, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych, członek zespołów projektowych (mapowanie procesów, sprzedaż cross sell, restrukturyzacja firmy), nadzorowanie badań i analiz rynku, realizacja zadań rzecznika prasowego, budowanie wizerunku firmy. Autor publikacji w wydawnictwach Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu zarządzania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmie.

Trener biznesu z zakresu zarządzania, zarządzania zespołem sprzedaży, zarządzania przez cele, technik sprzedaży, negocjacji handlowych, budowanie zespołu, komunikacji w zespole, motywacji, obsługi klienta, zarządzanie czasem, etykiety w biznesie, kreowania wizerunku w biznesie. Wiedza i umiejętności związane z budowaniem wizerunku biznesowego, etykiety w biznesie i dress code nabyte w trakcie praktyki zawodowej związanej z wieloletnim kontaktem z klientem korporacyjnym. Przygotowanie merytoryczne poparte uczestnictwem w wykładach z zasad protokołu dyplomatycznego z konsulem Polski w Szwecji. Absolwentka Szkoły Stylu Moniki Jaruzelskiej, w ramach której uczestniczyła w  zajęciach z zakresu stylizacji, dress code i historii mody. Obecnie dzieli się swoją wiedzą z zakresu historii mody będąc wykładowcą tego przedmiotu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gdyni. Połączenie praktycznego doświadczenia z życiową pasją pozwala jej być wiarygodnym coachem stylu, który pragnie dotrzeć do tych, dla których wizerunek to istotne uzupełnienie merytorycznej wiedzy i pozycji zawodowej.

Agnieszka Nowicka jest obecnie studentem na studiach doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto jest absolwentką Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych Zarządzania i Marketingu w Łączności na Uniwersytecie Szczecińskim, studiów podyplomowych Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie na Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET w Warszawie, a także słuchaczem wielu kursów i szkoleń.

SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły

Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników lub pracownicy firm, managerowie mogą zgłaszać się sami poprzez kontakt z wewnętrznym Działem HR, który zazwyczaj dysponuje budżetem na szkolenia otwarte.

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia Train the trainers – poziom podstawowy: 1 700 zł netto/os. za dwudniowy warsztat

Cena szkolenia Train the trainers – poziom zawaansowany: 2 150 zł netto/os. za dwudniowy warsztat

System rabatowy:

 • Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu
 • Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami dla uczestników
 • Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym wg standardu SUS 2.0
 • Konsultacje szkoleniowe
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia stacjonarnego

TERMINY I MIEJSCE SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkolenia.

Sprawdź aktualne terminy szkoleń otwartych – zobacz pełne Kalendarium -> kliknij

HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE

 • 9:00 – 10:30 zajęcia
 • 10:30 – 10:45 przerwa
 • 10:45 – 12:30 zajęcia
 • 12:30 – 13:00 przerwa
 • 13:00 – 14:45 zajęcia
 • 14:45 – 15:00 przerwa
 • 15:00 – 16:30 zajęcia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte -> kliknij

Warunki uczestnictwa -> kliknij

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem?

Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content