Typologia dłużników i strategie windykacyjne – szkolenie zaawansowane

Dbałość o dobre relacje z Klientami naszej firmy to podstawa działalności każdej organizacji. Ale co zrobić w momencie kiedy Klient, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i staje się naszym dłużnikiem? Jak prowadzić proces windykacji, aby przyniósł oczekiwane efekty, a strategia odzyskiwania należności naszej organizacji była sprawna, przebiegała szybko i skutecznie, przy jednoczesnym zachowaniu dobrych relacji z Klientem?

Szkolenie Typologia dłużników i strategie windykacyjne ma na celu zapoznanie uczestników ze strategiami windykacyjnymi, sposobami budowania procesów windykacyjnych oraz typami dłużników i metodami komunikacji z nimi, tak aby w jak najbardziej efektywny sposób wyegzekwować należności, nie tracąc dobrych relacji z kontrahentem. Praca na konkretnych case study,  sprawi, że uczestnicy szkolenia w praktyczny sposób wykorzystają zdobytą wiedzę w codziennej pracy.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

[toggle title=”GRUPA  DOCELOWA ? UCZESTNICY  SZKOLENIA” style=”2″]

Szkolenie Typologia dłużników i strategie windykacyjne skierowane jest do wszystkich osób, które w swojej pracy mają kontakt z Klientami, Kontrahentami mającymi problem z regulowaniem należności lub odpowiadają za ustalenie strategii windykacji i szkolenia zespołów.

W szczególności skierowane jest do doświadczonych pracowników windykacji miękkiej, menadżerów windykacji, pracowników Działów Windykacji czy Działu Monitoringu Należności. Polecane jest również KAM’om, Przedstawicielom Handlowym, których cele lub prowizje uzależnione są od terminowych płatności.

Szkolenie przeznaczone dla osób, którym zależy na dowiedzeniu się w jaki sposób planować działania windykacyjne, jak również projektować koncepcje i ścieżki windykacyjne. Podczas warsztatów, opartych na rzeczywistych przykładach, uczestnicy szkolenia, wraz z Trenerem wypracują rozwiązania, które pozwolą na dobranie konkretnych narzędzi i technik oraz stworzenie skutecznego planu odzyskania należności, zgodnego z celami przedsiębiorstwa oraz zasadami dobrych praktyk windykacyjnych.

[/toggle][toggle title=”KORZYŚCI  ZE  SZKOLENIA” style=”2″]

Szkolenie oparte na konkretnych przypadkach, zgłoszonych przez uczestników, umożliwi zindywidualizowaną pracę, dostosowaną do możliwości, jakie stwarza uczestnikowi środowisko jego codziennej pracy.

Trener praktyk odpowie na wszystkie pytania pojawiające się w trakcie zajęć, posiłkując się zarówno swoją wiedzą i doświadczeniem, jak i zbiorem najlepszych praktyk wykorzystywanych na rynku windykacyjnym w różnych branżach i przedsiębiorstwach.

Uczestnicy, dzięki moderowanym dyskusjom oraz w trakcie praktycznych ćwiczeń szkoleniowych, będą mieli okazję wymienić się wiedzą i doświadczeniem także między sobą, wyposażając się wzajemnie w nowe umiejętności.

[/toggle][toggle title=”PROGRAM  SZKOLENIA” style=”2″]

STRATEGIE WINDYKACYJNE

Strategia to kierunek działań zmierzających ku osiągnięciu zakładanego celu. W trakcie tego modułu uczestnicy poznają klasyfikację strategii i kluczowe elementy strategicznego planowania oraz dobiorą działania zgodne z wewnętrznymi celami swojej organizacji. Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące elementy:

 • czynniki wpływające na dobór strategii:
  • człowiek vs. sprawa ? z kim i o czym rozmawiam,
  • fakty vs. emocje ? czego dotyczy sprawa i jakie emocje temu towarzyszą,
  • wyniki vs. relacje ? jakie cele twarde i miękkie stawiam sobie w procesie windykacji,
 • rodzaje strategii windykacyjnych ? klasyfikacja możliwych ścieżek postępowania z uwagi na cel i przedmiot windykacji,
 • elementy strategii windykacyjnych ? misja przedsiębiorstwa, cele windykacji, dostępne narzędzia windykacyjne, możliwe działania windykacyjne,
 • dobór strategii do zakładanych celów windykacyjnych ? case study ? określenie celu windykacji oraz zaprojektowanie kolejnych kroków postępowania, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi do konkretnych przypadków wskazanych przez uczestników.

ETAPY SPRAW WINDYKACYJNYCH A PRZYJĘTE STRATEGIE

Zakładane ścieżki postępowań windykacyjnych powinny uwzględniać ogólne wytyczne procesu windykacji, a także dotychczasowe i bieżące zdarzenia w sprawie. W trakcie tego modułu uczestnicy poznają czynniki mające wpływ na postępowanie windykacyjne oraz nauczą się dostosowywać swoje działania do aktualnych potrzeb i zdarzeń. Elementy, które zostaną poruszone w trakcie tego modułu to:

 • determinanty działań w sprawie:
  • rodzaj i zakres windykacji: krótkoterminowa, długoterminowa, cykliczna, monitoring należności,
  • historia sprawy ? wydarzenia, które miały miejsce zanim zostały podjęte działania windykacyjne oraz wydarzenia pomiędzy kolejnymi krokami windykacji,
  • status sprawy ? reakcje dłużnika na działania windykacyjne: deklaracja, złamana deklaracja, wpłata, reklamacja, odmowa zapłaty, brak kontaktu,
 • zmiany strategii w sytuacjach nieplanowanych ? operowanie dostępnymi narzędziami w celu zachowania spójności działań w przypadku niestandardowych zdarzeń: sytuacji losowych, zmian wewnętrznych w organizacji, błędach operacyjnych,
 • dobór strategii do etapu w sprawie ? case study – określenie dotychczasowych zdarzeń oraz aktualnego statusu w konkretnych przypadkach wskazanych przez uczestników, określenie możliwych nieprzewidzianych zdarzeń i projektowanie związanych z nimi działań,

TYPOLOGIA DŁUŻNIKÓW VS. STYLE WINDYKACYJNE

Każdą przyjętą strategię windykacyjną należy dostosować nie tylko do zakładanych celów oraz możliwych do wykorzystania narzędzi windykacyjnych, ale także do charakteru prowadzonej sprawy, typu zachowania dłużnika oraz postawy prezentowanej przez windykatora. Na tym etapie uczestnicy poznają typologię dłużników oraz style zachowań Windykatorów i nauczą się dobierać komunikaty adekwatne do rozmówców. Poruszone zostaną następujące elementy:

 • statystyka w służbie windykacji ? badania opisujące trendy w spłacalności pod kątem grup dłużników oraz rodzajów wierzytelności,
 • klient z problemem vs. gracz windykacyjny ? umiejętne definiowanie faktycznej przyczyny niepłacenia wraz z wachlarzem adekwatnych zachowań windykacyjnych,
 • typowe i nietypowe zachowania dłużników ? typologia klientów windykacyjnych wraz z wachlarzem adekwatnych komunikatów,
 • style windykacyjne Windykatorów ? typologia zachowań windykacyjnych wraz ze wskazaniem mocnych i słabych stron oraz sposobów korzystania z nich,
 • dobór komunikacji zgodnej ze stylem windykatora do typu dłużnika ? case study – określenie typu rozmówców (zarówno dłużnika jak i windykatora)  w konkretnych przypadkach wskazanych przez uczestników oraz dobranie adekwatnego stylu komunikowania się,

WINDYKACJA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW – PRACA Z CASE STUDY

Praca warsztatowa opiera się na analizie case study, które budowane są na podstawie konkretnych przypadków, doświadczanych w codziennej pracy oraz przygotowanych przez uczestników szkolenia, wskazujących na: przedmiot zadłużenia, historię sprawy, aktualny status oraz typ rozmówcy. W trakcie zajęć uczestnicy przeanalizują wskazane przez siebie sprawy, zgodnie z prezentowanymi zagadnieniami dotyczącymi strategii windykacji oraz zaprojektują odpowiednią strategię odzyskania należności. W trakcie tego ćwiczenia zostaną wykorzystane następujące narzędzia:

 • analiza przypadków ? pod kątem różnorodnych czynników: typu dłużnika, rodzaju sprawy, postawy windykatora,
 • analiza możliwości i ograniczeń ? wynikających z dostępności narzędzi, zakresu wewnętrznych procedur,
 • analiza zysków i strat ? przy zastosowaniu wybranych strategii do rozpatrywanego przypadku,
 • projektowanie ścieżek zachowań windykacyjnych pod konkretne przypadki zgłoszone przez uczestnika ? praca z case study nad wypracowaniem możliwych do zastosowania niezwłocznie po szkoleniu działań zmierzających ku osiągnięciu założonego celu windykacyjnego.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

I dzień

09:00-09:30 ? rozpoczęcie

09:30-10:30 ? Strategie windykacyjne ? obszar merytoryczny i ćwiczenia praktyczne

10:30-10:45 ? przerwa kawowa

10:45-12:15 ? Strategie windykacyjne ? projektowanie strategii ogólnych

12:15-13:15 ? przerwa lunchowa

13:15-14:45 ? Etapy spraw windykacyjnych ? obszar merytoryczny i ćwiczenia praktyczne

14:45-15:00 ? przerwa kawowa

15:00-16:30 ? Etapy spraw windykacyjnych ? projektowanie strategii szczegółowych

16:30-17:00 ? podsumowanie pierwszego dnia szkoleniowego

II dzień

09:00-09:30 ? rozpoczęcie

09:30-10:30 ? Typologia dłużników ? obszar merytoryczny i ćwiczenia praktyczne

10:30-10:45 ? przerwa kawowa

10:45-12:15 ? Typologia dłużników ? projektowanie konkretnych komunikatów

12:15-13:15 ? przerwa lunchowa

13:15-14:45 ? Warsztat ? praca na konkretnych przypadkach

14:45-15:00 ? przerwa kawowa

15:00-16:30 ? Warsztat ? praca na konkretnych przypadkach

16:30-17:00 ? podsumowanie szkolenia, zakończenie

Każdy obszar teoretyczny jest więc przekuwany w praktyczne ćwiczenia ? a szkolenie staje się warsztatem umiejętności budowania strategii windykacji, zakończonym wypracowaniem konkretnych, zindywidualizowanych rozwiązań.

Warsztaty praktyczne, przeprowadzane zgodnie z metodologią nauczania dorosłych, opierają się na czterech filarach:

 • doświadczeniu ? uczestnicy w trakcie zajęć doświadczają konkretnych zdarzeń w postaci ćwiczeń i zadań szkoleniowych zaprojektowanych przez trenera i moderowanych podczas warsztatu; wykorzystane zostaną elementy grywalizacji: gry zespołowe
  i karciane, quizy, zadania pobudzające kreatywność,
 • refleksji ? uczestnicy pod opieką trenera dzielą się spostrzeżeniami i wrażeniami z przebytego doświadczenia i wyciągają wnioski,
 • teorii ? wykorzystując wnioski grupy, trener prezentuje teorię zagadnienia, wskazując istotne elementy do zapamiętania,
 • zastosowaniu ? uczestnicy z pomocą trenera przenoszą swoje doświadczenia i wnioski z warsztatów na konkretne sytuacje
  w środowisku pracy, projektując nowe zachowania do konkretnego zastosowania na co dzień oraz ćwiczą te zachowania pod opieką trenera w grupie szkoleniowej.

W związku z tym, każdy proponowany poniżej moduł zostanie skutecznie przepracowany, wyposażając uczestników szkolenia w poziom wiedzy teoretycznej (co będę znał i wiedział), poziom umiejętności (co będę umiał i potrafił), a także poziom postawy i motywacji (co będę rozumiał).

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

[/toggle][toggle title=”TRENER  PROWADZĄCY  SZKOLENIE” style=”2″]

JOANNA   – TRENER  WINDYKACJI i OBSŁUGI KLIENTA

Od 2009 roku wspiera rozwój pracowników w zakresie kompetencji miękkich. Jest certyfikowanym trenerem biznesu i dyplomowanym coachem. Specjalizuje się w  profesjonalnej obsłudze klienta, procesu reklamacji oraz windykacji miękkiej i ustalaniu strategii windykacji, ustalania sankcji na poszczególnych etapach monitoringu należności i windykacji.

Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, gdzie ukończyła m.in. studia podyplomowe z Coachingu. Od 2014 roku współpracuje z placówkami Wyższej Szkoły Bankowej prowadząc zajęcia z psychologicznych aspektów windykacji.

W latach 2012-2016 współpracowała z windykacyjną spółką giełdową, gdzie odpowiadała za całokształt procesów szkoleniowo-coachingowych kilkudziesięcioosobowego zespołu pracowników call center w zakresie obsługi klienta, komunikacji i windykacji miękkiej: negocjacji windykacyjnych, psychologicznych aspektów windykacji, typologii dłużników oraz telewindykacji. Do jej zadań należało także przeprowadzanie szkoleń twardych (produktowych i proceduralnych).

Przez kilka lat związana była  ze spółką pożyczkowo-windykacyjną, gdzie zajmowała się całokształtem procesów szkoleniowo-coachingowych zespołu call center w zakresie telewindykacji i negocjacji windykacyjnych.

Pełniła również obowiązki kierownika operacyjnego, projektując i wdrażając nową strategię reklamacji oraz tworząc i ustawiając na nowo procesy reklamacyjne w celu usprawnienia pracy i zwiększenia efektywności zespołu.

Przeprowadziła już ponad 1 500 godzin szkoleń grupowych oraz indywidualnych coachingów. Realizuje projekty szkoleniowe, coachingowe i doradcze dla firm z różnych branż, a jakość i efektywność prowadzonych przez nią szkoleń potwierdzają referencje od zadowolonych klientów. Swoją wiedzę łączy skutecznie z wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi. Praca trenera jest jej pasją, którą zaraża uczestników prowadzonych przez nią szkoleń.

Realizowane projekty:

Inicjatywa Mikro Sp. z o.o., GP People, Perfekt Serwis Sp. z o.o., Medi.Spa&Wellness Hotel St. Bruno****, Spa&Wellness Hotel Krasicki****, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, PKP S.A., Mc Donald’s – Polska Organizacja Franczyzodawców, EGB Investments S.A, Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, Hanplast sp. z o.o., Bydgoszcz

Opinie po realizowanych przez Joannę szkoleniach otwartych dla HILLWAY:

 • Pełen profesjonalizm ze strony firmy i osoby prowadzącej
 • Szybko, zrozumiale, ciekawie, jasno i z pomysłem. Pełen profesjonalizm
 • Asiu, było super J Dzięki!
 • Bardzo ciekawe szkolenie, przekazujące cenne wiadomości, przydatne w pracy

 [/toggle]

[toggle title=”SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły” style=”2″]

Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników. 

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Szkolenie realizowane zgodnie ze standardem SUS 2.0 Polskiej Izby Firm Szkoleniowych kończące się uzyskaniem certyfikatu HILLWAY.

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

Przed szkoleniem uczestnicy są zaproszeni do udziału w ankietowym badaniu potrzeb szkoleniowych oraz teście wiedzy z zakresu oceny wiedzy z podstaw windykacji miękkiej (jest to szkolenie zaawansowane).

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia: 1 850 zł netto/os. za dwudniowy warsztat.

Early Birds: Przy zgłoszeniu do końca sierpnia 2019 – 1 490 zł/os. netto

System rabatowy:

 • Zgłoszenia 2 osób ? 5% rabatu
 • Zgłoszenia 3 osób ? 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Konsultacje po ? szkoleniowe
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

Sprawdź aktualne terminy szkolenia ?> kliknij 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym przy ul. Grażyny 13/15 (Stary Mokotów).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte ?> kliknij 

Warunki uczestnictwa ?> kliknij 

[/toggle]

[toggle title=”SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły” style=”2″]

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

[/toggle]

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym!

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić zarządzanie działem windykacji, proces windykacji, sprzedaży lub obsługi klienta w swojej firmie?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

 Skip to content