Szkolenie Zarządzanie sobą w zmianie i szybka adaptacja do zmian

Szkolenia Zarządzanie zmianą i Zarządzanie sobą w zmianieŻyjemy w czasach permanentnych zmian dookoła. Postęp cywilizacyjny, rozwój technologii i internetu zmienia oblicze naszego życia i zmienia oblicze gospodarki. Szybka adaptacja do zmian i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań już dziś decyduje o konkurencyjności firm, a tym samym o Twojej przyszłej karierze i stanowisku pracy. Od Ciebie już dziś oczekuje się efektywnego zarządzania sobą w zmianie – wychodzenia zmianom naprzeciw oraz inicjowania ich, kiedy jest to konieczne.

Szybka adaptacja do zmian związana jest z kluczową kompetencją przyszłości jaką jest sprawczość z ang. agility (dostosowanie swoich zachowań  do nowych informacji lub zmieniających się okoliczności; podejmowanie określonych działań prowadzących do celu w zmieniających się okolicznościach lub w obliczu nowych informacji nawet zmiana celu).

Zarządzanie sobą w zmianie i umiejętność szybkiej adaptacji do zmian to jedna z najważniejszych i najbardziej cenionych kompetencji miękkich u współczesnego człowieka. Jest to kompetencja, którą jak każdą można nabyć. Nie jest to cecha charakteru, choć jednym zarządzanie sobą w zmianie przychodzi łatwiej, a innym trudniej. Nieważne, którą osobą jesteś. Jak zawsze wiedza o procesie jest podstawą, by zrozumieć siebie, targające nami emocje i stres, które często powodują frustrację i paraliż decyzyjny.

Ważnym krokiem w podnoszeniu  kompetencji  zarządzania zmianą jest zrozumienie, jak w naturalny sposób reagujemy na zmiany. Przez jaki proces zazwyczaj przechodzimy, jak się czujemy i co robimy, by oprzeć się rzeczywistości, zanim uda nam się ją zaakceptować. To pierwszy krok w drodze do sukcesu.

Zgłoś się na szkolenie Zarządzanie sobą w zmianie i szybka adaptacja do zmian – poznaj siebie i dowiedz się jak sobie radzić ze zmianami i sprawiać, by działały na Twoją korzyść, a nie przeciw Tobie!

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA – UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie Zarządzanie sobą w zmianie i szybka adaptacja do zmian skierowane jest do wszystkich osób, które chcą lepiej radzić sobie ze zmianami zachodzącymi w ich życiu prywatnym, jak i życiu zawodowym. Jest to szkolenie podnoszące kompetencje osobiste związane z własną efektywnością. Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, kadry managerskiej, specjalistów, którzy chcą podnieść swoją efektywność osobistą, sprawczość i motywację do działania w zmieniających się okolicznościach.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
W trakcie szkolenia Zarządzanie sobą w zmianie i szybka adaptacja do zmian dowiesz się:

 • jak traktować zmiany – czy każda zmiana to rewolucja?
 • jak ludzie reagują na zmiany i jakie postawy przyjmują?
 • z jakimi emocjami i zachowaniami mamy do czynienia przy zarządzaniu zmianą?
 • jak wybrać i dostosować działania do etapu zmiany?
 • jak panować nad emocjami związanymi ze zmianą?
 • jak radzić sobie z własnym oporem wobec zmian?
 • jak radzić sobie z plotkami na temat zmian?
 • jak modyfikować i dostosowywać swoje działanie do zmieniającego się otoczenia?
 • jak być proaktywnym w procesie zmian?
 • jak sprawić, by zmiany nie osłabiały efektywności pracy i jak zmiany obracać w szanse?

Dzięki szkoleniu Zarządzanie sobą w zmianie i szybka adaptacja do zmian

 • będziesz mógł możliwie pełnie wykorzystywać własny potencjał rozwojowy
 • dowiesz się, jak obniżać napięcie i niepokój związany z wprowadzaniem zmian oraz ograniczysz wszelkie działania destrukcyjne kierowane do wewnątrz i na zewnątrz
 • lepiej zrozumiesz cel i sens wprowadzanych zmian, lepiej poznasz siebie oraz własne reakcje na zmiany i nauczysz się nimi konstruktywnie zarządzać.
CELE SZKOLENIA
Cele szczegółowe szkolenia  Zarządzanie sobą w zmianie i szybka adaptacja do zmian to:

 • nabycie umiejętności możliwie szybkiej zmiany osobistej oraz adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnatrz organizacyjnych
 • zrozumienie własnych specyficznych doświadczeń w radzeniu sobie ze zmianami
 • kształtowanie postawy proaktywnej w procesie zmian
 • poznanie podstawowych sposobów reagowania na wprowadzane zmiany
 • poznanie istoty oporu wobec zmian
 • efektywne radzenie sobie z własnymi emocjami w procesie zmian
 • zwiększenie gotowości do zmian w obliczu kryzysu i zmian organizacyjnych
PROGRAM SZKOLENIA
I DZIEŃ SZKOLENIA

I ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

 • Powitanie i przestawienie się trenera
 • Prezentacja programu merytorycznego i organizacyjnego oraz celów szkolenia
 • Przedstawienie się uczestników i ustalenie kontraktu szkoleniowego

II ZOBACZYĆ CAŁEGO ,,SŁONIA” – CZYM JEST ZMIANA?

 • Czym jest zmiana?
 • Zmiana – szansa, zagrożenie czy konieczność?
 • Korzyści ze zmiany: elastyczność, innowacje i rozwój firmy
 • Zrozumienie ról i zadań w procesie zmian – spojrzenie na zmianę z perspektywy organizacji i jednostki

Celem modułu szkoleniowego jest uświadomienie konieczności zmian i podkreślenie, że mój kierunek i jakość zmian powinny pokrywać się z misją i celami firmy.

III SUCCESS STORY… CZYLI ,,OPOWIEDZ MI SWOJĄ HISTORIĘ”

 • Moje emocje
 • Moje postrzeganie zmiany na początku
 • Zmiana mojego nastawienia
 • Główna refleksja na temat zmiany

Metody pracy: Ćwiczenie indywidualne,wypowiedzi na forum. Celem modułu szkoleniowego jest dzielenie się doświadczeniami z przebytej zmiany pod kątem zmiany postaw w trakcie adaptacji do zmiany. 

IV GRA  SYMULACYJNA ,,GIEŁDA”…

 • Zmiany wewnętrzne –czy to mi się opłaca?
 • Zmiany zewnętrzne – czy mam na to wpływ?
 • Procesy adaptacyjne – co mogę zrobić?
 • Koło wpływu i koło zainteresowań

Metody pracy: Gra symulacyjna Giełda. Ćwiczenie „Koło wpływu”.

Celem gry jest poddanie uczestników zmianom wewnętrznym –organizacyjnym i zewnętrznym – rynkowym. Omówienie gry idzie w kierunku wpływu, reakcji i adaptacji do zmian.

V  ,,KTO ZABRAŁ MÓJ SER” – CZYLI HISTORIA O TYM, CZY MOŻLIWE JEST TO, BY STARE WRÓCIŁO

 • Analiza i autodiagnoza
 1. gotowości do zmiany
 2. energii zmiany
 3. intuicji zmiany
 • Analiza SWOT

Metody pracy: Film, Test, Mapa „Gdzie jesteśmy?”, Indywidualny plan. Celem modułu szkoleniowego jest zidentyfikowanie poziomu gotowości, intuicji, energii zmiany oraz silnych stron i obszarów rozwoju a także szans i zagrożeń płynących ze zmiany.

VI MOJA ROLA W ZMIANIE ORGANIZACYJNEJ

 • Zmiana rozpoczyna się od nas
 • Jakie są wewnętrzne i zewnętrzne źródła motywujące ludzi do zmian
 • Zyski i koszty, a akceptacja zmian
 • Interpretacja zmian jako szansy, a nie zagrożenia – metoda przeramowania

Mini wykład, Ćwiczenie indywidualne, Ćwiczenie zespołowe. Celem modułu szkoleniowego jest wypracowanie sposobów przezwyciężania osobistych oporów.

PODSUMOWANIE  PIERWSZEGO DNIA SZKOLENIA

Zamknięcie procesu pracy.

II DZIEŃ SZKOLENIA

VII  ROZPOCZĘCIE  – NAWIĄZANIE DO POPRZEDNIEGO DNIA SZKOLENIA

Runda. Wzbudzenie motywacji do dalszych zajęć. Przypomnienie wiadomości nabytych w dniu poprzednim.

VIII KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA W ZMIANIE – RADZENIE SOBIE Z WŁASNYMI EMOCJAMI

 • „Kiedy jestem sfrustrowany, to…” – algorytm postępowania w przypadku pojawiającej się frustracji
 • Zmiany organizacyjne, a indywidualne cele i zadania
 • Proaktywność versus reaktywność
 • Dojrzewanie do zmiany – model ZGODA
 • Odpowiedzialność, zaangażowanie i koncentracja w zmianie

Mini wykład, Ćwiczenie „rozsypanka”, Ćwiczenie indywidualne. Celem modułu szkoleniowego jest uzmysłowienie roli zarządzania sobą w aspekcie radzenia sobie ze zmianą. Poznanie sposobów skutecznego działania w zmianie.

IX TECHNIKI PRZEZWYCIĘŻANIA WŁASNEGO OPORU

 • Rozpoznawanie przejawów motywacji do pracy
 • Radzenie sobie ze stresem wywołanym zmianą (analiza sytuacji i techniki zaradcze)
 • Rozpoznawanie symptomów wypalenia zawodowego i metody jego przezwyciężania
 • Wypracowanie różnych strategii działania w sytuacji zmiany organizacyjnej

Metody  pracy: Fragment filmu „Dzień Świra”, Kolaż, Ćwiczenie indywidualne, Ćwiczenie zespołowe, Check list. Celem modułu jest poznanie technik radzenia sobie ze stresem organizacyjnym

X KOMUNIKACJA – ROZMOWY ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI W PROCESIE ZMIAN

 • Otwarta komunikacja i odniesienie do problemu – okno Johari
 • Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań innych a wzajemne wspieranie się w procesie zmian
 • Otwarta komuniakcja – feedback, komunikat „Ja”
 • Rozmowa z przełożonym o własnych obawach co do wdrażanych zmian

Metody pracy: Mini wykład, scenki, ćwiczenie indywidualne. Celem modułu szkoleniowego jest poznanie i przećwiczenie narzędzi komunikacyjnych użytecznych w procesie zmian.

XI TRUDNE SYTUACJE W TRAKCIE ZMIAN W ORGANIZACJI – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ

 • Zachodzące zmiany a konflikty w miejscu pracy
 • Jak uniknąć katastrofy – etapy reagowania na konflikt
 • Rozmowa mediacyjna

Metody pracy: Dyskusja kierowana i scenki. Celem modułu jest poznanie narzędzi reagowania na konflikt ze współpracownikami.

XII PODSUMOWANIE  I  ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

 • Podsumowanie szkolenia przez Trenera prowadzącego
 • Indywidualne Plany Działania – Indywidualny Program Zmiany
 • Ocena szkolenia przez uczestników (ankiety oceny szkolenia)
 • Wręczenie Dyplomów ukończenia szkolenia
TRENER PROWADZĄCY
URSZULA  RUDZKA-STANKIEWICZ  –  TRENER  BIZNESU

Urszula Rudzka-Stankiewicz jest absolwentką Psychologii ze specjalizacją Wspieranie Rozwoju Osobowości na Uniwersytecie Warszawskim oraz Ekonomii ze specjalizacją Zarządzanie Międzynarodowe na Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.
Jest certyfikowanym Konsultantem InSights Discovery.

Od 2007 roku związana z biznesem. Pracowała dla takich firm jak Sodexo, Polbank EFG oraz  w Grupie PZU.

Jako menedżer projektów miała przyjemność prowadzić duże projekty wdrożeniowe i szkoleniowe, które związane były z wdrażaniem zmian w firmie (nawet do 1 500 osób kadry menedżerskiej) z obszarów:

 • wdrażania do sprzedaży nowych produktów,
 • zmiany systemu oceny i wynagradzania pracowników,
 • optymalizacji procesów wdrożeń nowych pracowników,
 • zmiany systemów finansowania procesów szkoleniowych
 • projekty automatyzacji procesów employer brandingu w komunikacji wewnętrznej.

 Jako trener biznesu przepracowała ponad 2 000 h szkoleniowych. Prowadziła  i prowadzi szkolenia w obszarze:

 • budowania zaangażowania (w tym grywalizacja),
 • zarządzania zmianą i zmianą nawyków,
 • rozwoju kompetencji menedżerskich
 • rozwoju kompetencji miękkich, w tym komunikacji
 • train the trainers – szkolenia dla trenerów m.in. w ramach Klubu Trenera Biznesu
 • prowadzenia sesji rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji (facylitacja).

Urszula pasjonuje się i specjalizuje w:

 • wykorzystywaniu mechanizmów gier w budowaniu zaangażowania,
 • rozwoju kompetencji miękkich, efektywności osobistej, komunikacji.

Obszar grywalizacji/gamifikacji jest kluczową dyscypliną Urszuli, w którą angażuje się od 2014 roku.

Członek Klubu Trenera Biznesu i Klubu Proaktywni, który ma na celu propagowanie i rozwój kompetencji prowokatywnych. W swojej karierze zawodowej zdobyła następujące certyfikaty: InSights Discovery Client Practitioner, SysTeamsChange™, Managing Projects, The Coaching Maps, Coaching Grupowy i Zespołowy. Jest też absolwentką szkoły Trenerów Personel Profit. Jest autorem rozdziału Humorem pokonam stres w książce Psychologia w sporcie pod redakcją  Dariusza Parzelskiego oraz autorką artykułu o grywalizacji w kwartalniku Urzędnik 5.0

W swojej pracy Trenera najczęściej korzysta z narzędzi takich jak: Octalisys Framework® – budowanie zaangażowania w oparciu o mechanizmy gier, Gry szkoleniowe, np. Synergia, Zabójcy Zmiany, Values Poker, Business Manager™, Simplic!ty, The Coaching Maps, Meeting Facilitation Tool – struktura facylitacji spotkania, InSight Discovery® – diagnostyka osobowości i rozwój efektywności osobistej.

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

Urszula prowadziła szkolenia i warsztaty dla takich firm jak m.in.: Sodexo Polska, COOR, AmRest, EY, Okam, Grupa Onet, Pandora, California Fitness, Jeronimo Martins, PZU, Raiffeisen Polbank, PKO, ING, X-Code, Funtiago, One2Tribe, 11nitStudio, KTB, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Roche Diabetes Care.

W ramach Employer Branding Leaders Training prowadziła z ramienia HR News 3 edycje warsztatów na tematy grywalizacji.

Prywatnie Ula jest szczęśliwą żoną i matką 2 córek. Lubi tenis ziemny i taniec współczesny, teatr tańca.  Pasjonuje się trendami w zakresie edukacji i motywacji.

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy lub organizacji. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

W Twojej firmie będą zmiany i szukasz wsparcia? A może szukasz szkolenia z Zarządzania zmianą dedykowanego dla kadry managerskiej?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.