Zintegrowany System Kwalifikacji wszedł w życie ustawą z 2016 roku

Ustawa porządkuje system kwalifikacji zawodowych w Polsce poprzez wprowadzenie systemowych rozwiązań dotyczących kwalifikacji nadawanych poza szkolnictwem wyższym i oświatą (np. przez firmy szkoleniowe).

Nowe rozwiązania pozwolą m.in. porównywać możliwe do zdobycia certyfikaty i dyplomy, a tym samym lepiej planować podnoszenie kwalifikacji oraz ułatwią właściwy dobór wykwalifikowanych kadr. Ustawa ma też zwiększyć efektywność inwestycji w kapitał ludzki oraz dopasować popyt i podaż na rynku pracy.

Nowe przepisy przewidują utworzenie dwóch instrumentów integrujących polski system kwalifikacji:

  • Polską Ramę Kwalifikacji (PRK)
  • Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK).

ZRK będzie prowadzić Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Kwalifikacje będą wpisywane do rejestru na wniosek ministrów odpowiadających za określone gałęzie gospodarki oraz zainteresowanego podmiotu publicznego lub prywatnego. Ustawa wprowadza definicję kwalifikacji.

Kwalifikacja to zestaw efektów uczenia się:

  • wiedzy
  • umiejętności
  • kompetencji społecznych

zgodnych z ustalonymi wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone oraz formalnie potwierdzone (przez wydanie dyplomu, świadectwa, certyfikatu).

W ustawie rozróżniono następujące kwalifikacje włączone do ZSK (Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji):

  • pełne – nadawane wyłącznie w ramach systemów oświaty i szkolnictwa wyższego (np. świadectwo maturalne)
  • cząstkowe nadawane m.in. przez firmy szkoleniowe (np. prawo jazdy).

Do klasyfikowania kwalifikacji włączonych do ZSK ma służyć Polska Rama Kwalifikacji (PRK).

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) obejmuje ona 8 poziomów (określonych przez ogólne charakterystyki efektów uczenia się) co umożliwi porównywanie kwalifikacji z różnych dziedzin w kraju i w wymiarze międzynarodowym. Poziomy kwalifikacji będą umieszczane na świadectwach, dyplomach i certyfikatach dlatego niezbędna będzie korekta wzorów świadectw i dyplomów polegająca na dodaniu oznaczenia odpowiedniego poziomu PRK.

Sejm VIII kadencji uchwalił ustawę 22 grudnia 2015 r., a prezydent podpisał ją 7 stycznia 2016 r. Ustawa weszła w życie 15 stycznia 2016. z wyjątkiem m.in. przepisów określających zadania ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania związanych z wykonaniem regulacji ujętych w niniejszej ustawie, które wejdą w życie w późniejszym terminie.

Zobacz pełną ustawę -> Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Źródło: sejm.gov.pl

 Skip to content