Podstawy zarządzania zespołem z elementami sztuki prezentacji – szkolenia dla kadry kierowniczej

Coaching w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży - szkolenie zamknięteDla 40 osób – kadry kierowniczej pierwszego szczebla – przeprowadziliśmy szkolenia ,,Podstawy zarządzania zespołem z elementami sztuki prezentacji”.

Szkolenia przeprowadzono w modelu 2 + 1 – 2 dni szkolenia właściwego i 3-4 tygodnie po szkoleniu 1 dzień szkolenia Follow-up. Szkolenie w ramach rozwoju podstawowych kompetencji menadżerskich  przeprowadzono w podziale na 3 grupy warsztatowe w Serocku, w Częstochowie i w Zakopanem.

Na podstawie długofalowej współpracy z naszym Klientem zdiagnozowano, iż wiedza i umiejętności, które zostały wdrożone na etapie wyższej kadry menadżerskiej muszą być skaskadowane w dół ? do kadry Team Leaderów, którzy dotąd nie przechodzili dedykowanych szkoleń z zakresu zarządzania i sztuki prezentacji

W obliczu dynamicznego rozwoju firmy Top menadżerowie i Regionalni Menadżerowie Operacyjni w procesie zarządzania operacyjnego co raz więcej zadań delegują na kadrę bezpośrednio zarządzającą zespołami ? to na Team Leaderach spoczywa główny obowiązek pracy z zespołem. Osobom tym niezbędne było przejść szkolenie, które da im narzędzia do pracy z zespołem, a jednocześnie celem szkolenia było ujednolicenie wiedzy posiadanej przez Team Leaderów ? osoby z różnym doświadczeniem menadżerskim, zawodowym i różnym poziomem wiedzy.

Szkolenie wg założeń było wsparciem w wykonywanej pracy i połączeniem II szkoleń:

 • szklenia z zarządzania zespołem pracowników
 • szkolenia ze sztuki efektywnej prezentacji

Dla uczestników szkolenia przygotowano zadanie przedszkoleniowe PRE WORK – wykonanie prezentacji i przygotowanie wystąpienia związanego z celem strategicznym organizacji na 2012 rok.

Ukazane w ankietowym badaniu potrzeb i na początku szkolenia (w oczekiwaniach) zagadnienia, a będące w zakresie merytorycznym szkolenia, zostały wyjaśnione i przećwiczone w scenkach i studiach przypadków (case studies).

Korzyści ze szkolenia:

 • poszerzenie, utrwalenie i wystandaryzowanie wiedzy kadry kierowniczej w zakresie skutecznego zarządzania zespołem
 • rozwój umiejętności stosowania różnych narzędzi wspierających zarządzanie zespołem
 • zrozumienie istoty typologii pracowników oraz dopasowanie stylu delegowania i motywowania do typu pracownika
 • nabycie umiejętności skutecznej prezentacji

Projekt szkoleniowy zrealizowano według standardów HILLWAY Training  & Consulting uwzględniających najlepsze praktyki szkoleniowe i metodologię mającą na celu osiągnięcie wysokiej jakości, jak również efektywności szkoleń.

1. Przeprowadzono badanie potrzeb organizacji

 • wywiady z kadrą zarządzającą i HR, gdzie zdiagnozowano, iż kluczowe będzie zdobycie wiedzy i ćwiczenie umiejętności z zakresu podstaw zarządzania zespołem. Celem szkolenia było również jednolicenie wiedzy u uczestników szkolenia (osoby z różnym wykształceniem i doświadczeniem w zarządzaniu)
 • ankietowe badanie on line oczekiwań Przełożonych tj. RMO wobec szkolenia i rozwoju poszczególnych kompetencji menadżerskich u Team Leaderów
 • ankietowe badanie online przeprowadzone w grupie Team Leaderów mające na celu zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych i trudnych sytuacji, które były omawiane na szkoleniu

2.  Na podstawie wyników badania zmodyfikowano wstępny program, treści, materiały dla uczestników i gry symulacyjne.

4. Warsztaty prowadzono interaktywnie by zmaksymalizować zaangażowanie uczestników oraz osiągnąć zamierzone efekty szkolenia. Na koniec szkolenia uczestnicy wypełnili IPD – Indywidualne Plany Działania. IPD po szkoleniu każdy miał przedstawić do wglądu  swojemu Przełożonemu. Zadaniem Przełożonego było wsparcie Team Leadera w osiągnięciu postawionych sobie celów.

5. Uczestnicy szkolenia otrzymali możliwość bezpłatnych konsultacji mailowych z Trenerem.

6. W trakcie projektu przeprowadzono jego ocenę

 • Badanie przyrostu wiedzy na podstawie Post testów
 • Badanie efektywności szkolenia ?ocena szkolenia w czasie rzeczywistym na podstawie ankiet reakcji uczestników na szkolenie;
 • Konsultacje z klientem na temat efektów szkolenia

7. Po projekcie przygotowano Raport poszkoleniowy (przekazywane treści, ewaluacja wiedzy, pomiar reakcji, zachowania grupy)

8. Po projekcie standardowo w ramach konsultacji z Trenerem i Koordynatorem Projektu omówiono przebieg sesji szkoleniowej, wyników, jak również przedstawiono rekomendacje odnośnie dalszego rozwoju pracowników.

WYBRANE  KOMENTARZE  UCZESTNIKÓW  SZKOLENIA

Szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników. W skali od 1 do 5 ocena pracy Trenera w trzech grupach kształtowała się następująco: 4,72;  4,34 i 4,74 dla szkoleń bazowych (2 dni).

Czy wiedza zdobyta na szkoleniu przyczyniła się do usprawnienia wykonywanej przez Ciebie pracy?

 • “Tak, miałem wątpliwości co do właściwego zarządzania – prowadzący podał wskazówki”
 • “Tak, poznałem nowe techniki metody motywowania podwładnych do pracy”
 • “Oczywiście. Dało mi to inny pogląd na sposób podejmowania decyzji oraz z pewnością ułatwi mi przekazywanie informacji pracownikom”
 • “W 100%, zastosuję i w pracy i w życiu”
 • “Tak, delegowanie zadań do pracowników w zależności od stopnia dojrzałości pracownika”
 • “Tak, będzie niezbędna w sytuacjach spornych, trudnych dla team leadera i ogólnie dla zespołu”
 • “Pozwoli mi lepiej ocenić  – dokonać analizy pracownika, pozwoli mi określić jego predyspozycje, a w konsekwencji lepiej wykorzystać jego potencjał”
 • “Na pewno usprawni moją pracę. Wiedza, którą zdobyłem, pozwoli mi w jasny sposób podejść do niektórych ciężkich tematów”

Które tematy omawiane na szkoleniu okazały się Twoim zdaniem najbardziej przydatne? Opisz?.

 • “Sposoby komunikowania się z podwładnymi”
 • “Prezentacja”
 • “Motywowanie pracowników, prezentacje, jak rozmawiać z pracownikami przekazując im zadania”
 • “Style zarządzania i ich określenie, które pozwoli skuteczniej kierować zespołem, dzięki czemu zwiększy ich efektywność”
 • “Schemat rozmowy z pracownikami, do kogo i w jaki sposób trzeba dotrzeć, powierzyć mu zadania”
 • “Motywowanie do pracy; ocena pracownicza; delegowanie zadań metodami ZPC i ZPZ”
 • “Rozpoznawanie swojego stylu dowodzenia, triki słowne i komunikacja z zespołem”
 • “Podejście do pracownika – karanie i chwalenie”
 • “Zarządzanie rozwojem pracowników”
 • “Metody zarządzania, style osobowości”
 • “Przygotowanie prezentacji; zarządzanie pracownikami – style; kary i nagrody; informacja zwrotna”
 • “Zarządzanie rozwojem pracowników, trudne sytuacje z udzielaniem informacji zwrotnej

 

 Skip to content