HILLWAY konsultuje Projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych (SRK UR )

Konsultacje projektowe, praca zespołowaHILLWAY Training & Consulting jako jeden z polskich wiodących podmiotów branży edukacji pozaszkolnej został zaproszony do konsultacji Projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych (SRK UR ), czyli opisu poziomów kwalifikacji branżowych związanych z sektorem nauczania innych. Projektowana rama kwalifikacji usług rozwojowych obejmuje wszystkie specyficzne i kluczowe kompetencje twórców, organizatorów i realizatorów usług wsparcia rozwoju poprzez uczenie się. HILLWAY reprezentuje  Marzena Sawicka Dyrektor Zarządzająca

Kompetencje dotyczą różnych form i metod, a zwłaszcza: szkoleń i treningu, doradztwa, coachingu, mentoringu, instruktażu, facylitacji i moderowania, wsparcia samodzielnego uczenia się, tworzenia i udostępniania treści i narzędzi edukacyjnych, walidacji i potwierdzania efektów uczenia się.

Udany projekt stworzenia Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych będzie ważnym krokiem na drodze dalszej profesjonalizacji rynku, podnoszenia jakości usług rozwojowych i wiarygodności firm oraz osób które przyjmują rolę wspierania innych w procesie uczenia się przez całe życie.

GENEZA PROJEKTU

15 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK), podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), składa się z ośmiu poziomów. Każdy z nich jest opisywany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które muszą spełniać osoby posiadające kwalifikacje danego poziomu.

Polska Rama Kwalifikacji porządkuje kwalifikacje nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego oraz poza nimi. Ułatwia porównywanie ich ze sobą oraz odnoszenie do kwalifikacji funkcjonujących w innych krajach europejskich. Podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji składa się z 8 poziomów, na których określono odpowiednie wymagania względem efektów uczenia się i opisano je w kategoriach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Polska Rama Kwalifikacji

Na poszczególnych poziomach PRK odzwierciedlono postępy osiągane przez osobę uczącą się; pokazano, jak w wyniku uczenia się w różnych kontekstach i na różnych etapach życia następuje przyrost w zakresie:

  • wiedzy (głębi, zakresu)
  • umiejętności (rozwiązywania problemów i innowacyjnego stosowania wiedzy w praktyce, uczenia się i komunikowania)
  • kompetencji społecznych (gotowości do współpracy i do podjęcia odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań).

PRK uwzględnia efekty uczenia się osiągnięte w ramach zorganizowanej edukacji oraz w inny sposób (np. przez szkolenia, doświadczenie zawodowe, samodoskonalenie). Obejmuje edukację ogólną, wyższą i zawodową, w tym to, czego można się nauczyć nie tylko w szkole czy na uczelni, lecz także np. na kursach, szkoleniach, w pracy, w domu.

Wśród argumentów, uzasadniających zainteresowanie branż tworzeniem sektorowych ram kwalifikacji, pojawiają się kwestie takie jak:

  • Udział w przetargach ? wymagania przetargowe dotyczą często udowodnienia posiadania wykwalifikowanych pracowników; jest to problematyczne zwłaszcza dla polskich firm, uczestniczących w postępowaniach w innych krajach. Dotyczy to zwłaszcza budownictwa.
  • Rozdrobnienie rynku szkoleń ? ogromna liczba podmiotów organizujących szkolenia i nadających kwalifikacje powoduje, że bardzo utrudnione jest rzetelne porównywanie jakości i efektów uczenia się poszczególnych ofert. Dotyczy to zwłaszcza branży IT.
  • Dezaktualizacja kwalifikacji ? dynamiczne zmiany na rynku, zwłaszcza w obszarze nowych technologii, skłaniają do ciągłego tworzenia możliwości zdobywania nowych kwalifikacji. Obecnie nie ma narzędzi umożliwiających ich ocenę i porównywanie. Brakuje również narzędzi pozwalających na identyfikację zapotrzebowania na nowe kwalifikacje.
  • Odpowiedź na deregulację ? najbardziej zainteresowane pracami nad ZSK są te sektory, w których liczne zawody zostały zderegulowane (sport, turystyka, telekomunikacja). Sektorowe ramy kwalifikacji pozwalają na istotne zmniejszanie asymetrii informacji między organizatorami szkoleń i kursów a ich odbiorcami.
  • Umożliwienie porównywalności międzynarodowej (np. europejskie ramy dla sportu).
  • Możliwość uczestniczenia w pracach nad europejskimi normami w usługach (powiązanymi z kwalifikacjami potwierdzonymi wobec ERK) i wdrożenie tych norm (skutkuje nie tylko brakiem możliwości zatrudnienia za granicą, lecz także faktem, że obecne na polskim rynku firmy zagraniczne nie będą zatrudniać usługodawców niespełniających kryteriów).
  • Bezpieczeństwo uczestników ? w tych branżach, w których od jakości świadczonych usług może zależeć zdrowie klientów, konieczne jest stworzenie mechanizmów pozwalających na rozróżnienie jakości poszczególnych kwalifikacji (np. kwalifikacje trenerskie, przewodników).

Projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych (SRK UR) opracowuje na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych Konsorcjum Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Instytutu Analiz Rynku Pracy Sp. z o. o.  .

Warszawa 05.04.2017Skip to content