Standard Usług Zdalnego Uczenia się – SUZ

Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych opublikowała długo wyczekiwany przez przedsiębiorców i niezwykle ważny dla sektora usług szkoleniowych Standard Usług Zdalnego Uczenia się (SUZ).

HILLWAY jest profesjonalną firmą szkoleniowo-doradczą, która w swojej działalności stosuje najwyższe standardy zapewniania wysokiej jakości usług, a również bierze udział w ich opracowywaniu.  Marzena Sawicka Dyrektor Zarządzająca HILLWAY i jednocześnie Członek Zarządu PIFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych brała udział w konsultacjach i warsztatach poświęconych tworzeniu SUZ.

Jaki jest cel powstania Standardu Usług Zdalnego Uczenia się (SUZ)? 

Nadrzędnym celem Standardu SUZ jest zapewnienie wysokiej jakości usług rozwojowych realizowanych zdalnie.  Może on pełnić funkcję przewodnika dla dostawców i odbiorców usług rozwojowych, a także dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie i finansowanie procesu rozwoju/uczenia się.

Skąd potrzeba opracowania standardu dla e-learningu – szkoleń zdalnych? 

W ostatnim czasie Rada zauważyła silny wzrost udziału usług rozwojowych odbywających się w formie zdalnej, czyli przy użyciu komputera i Internetu. Wybuch pandemii COVID – 19 spowodował nasilenie się tego zjawiska i wiele jednostek oraz ich klientów zostało zmuszonych do rezygnacji z tradycyjnych, czyli stacjonarnych form uczenia się. Obecnie możemy wyróżnić formalne i pozaformalne usługi rozwojowe odbywające się w formie zdalnej. Do tego zaliczamy również finansowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych i Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Czym jest SUZ – Standard Usług Zdalnego Uczenia się? 

Podczas tworzenia Standardu Usług Zdalnego Uczenia się Rada Sektorowa postawiła sobie dwa cele. Pierwszy z nich to promocja podnoszenia jakości świadczenia usług rozwojowych, a druga to dostarczenie obiektywnych informacji na temat jakości wszystkim interesariuszom usług rozwojowych realizowanych zdalnie. W związku z tym język został maksymalnie uproszczony, a tam gdzie nie było to możliwe opracowano słownik pojęć.

W skład Standardu Usług Zdalnego Uczenia się wchodzi 14 elementów pogrupowanych w 3 częściach:

 1. Relacja z Klientem 
 • SUZ 1 Dostawca Usług prowadzi działalność w zakresie organizacji i wsparcia zdalnego uczenia się zgodnie
  z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym obszarze, w tym regulacjami dotyczącymi praw autorskich i ochrony danych osobowych, zakresu licencji, ochrony wizerunku osób oraz dostępu do danych, w tym danych osobowych
  i danych poufnych
 • SUZ 2 Dostawca Usług publikuje rzetelne informacje dotyczące swojej działalności w obszarze usług zdalnego uczenia się
 • SUZ 3 Dostawca Usług udziela klientom licencji/prawa dostępu do swoich produktów cyfrowych zgodnie z zawartym kontraktem
 • SUZ 4 Dostawca Usług zapewnia aktualność zakresu i treści usługi zdalnego uczenia się
 • SUZ 5 Dostawca Usług optymalizuje środowisko, w którym jest realizowana usługa zdalnego uczenia się
  w odniesieniu do możliwości, oczekiwano klienta, celów usługi i profilu grupy, do której ta usługa jest adresowana

      2. Projektowanie usługi 

 • SUZ 6 Dostawca Usług stosuje określony, uzasadniony model realizacji usługi zdalnego uczenia się, na który składają się podejście do wsparcia uczenia się, podstawy teoretyczne, formy, metody, technologie, narzędzia i techniki
 • SUZ 7 Dostawca Usług zapewnia know?how niezbędne do prawidłowego zaprojektowania, wdrożenia, realizacji, ewaluacji usługi zdalnego uczenia się
 • SUZ 8 Dostawca Usług przygotowuje funkcjonalności, narzędzia i materiały zgodnie z określonymi standardami technicznymi zapewniającymi ich dostępność i kompatybilność, również w kontekście urządzeń mobilnych
 • SUZ 9 Dostawca Usług dostosowuje materiały, multimedia i treści wspomagające proces uczenia się do celów uczenia się oraz do przyjętego modelu usługi zdalnego uczenia się
 • SUZ 10 Dostawca Usług uzgadnia zakres i poziom oraz adekwatnie zapewnia wsparcie techniczne klientom usługi zdalnego uczenia się

      3. Realizacja usługi 

 • SUZ 11 Dostawca Usług określa szczegółowe wymagania techniczne i zapewnia możliwość przygotowania się klientom do uczestnictwa w usłudze zdalnego uczenia się, w tym przekazuje niezbędne informacje techniczne
  i merytoryczne pozwalające na świadome i pełne uczestnictwo w celu osiągnięcia celów uczenia się
 • SUZ 12 Dostawca Usług stosuje praktyki umożliwiające samodzielne angażowanie się klientów w uczenie się
  w ramach usługi zdalnego
  uczenia się
 • SUZ 13 Dostawca Usług uzgadnia i stosuje praktyki weryfikujące osiągnięcie celów usługi zdalnego uczenia się
 • SUZ 14 Dostawca Usług uzgadnia z klientem i zapewnia adekwatne przetwarzanie i udostępnianie danych z realizacji usługi, w tym możliwość monitorowania aktywności, postępu oraz wyników

Celowym działaniem jest skupienie Standardu na wymaganiach typowych dla usług zdalnego uczenia się, a przez to może być traktowany jako dopełnienia innych standardów dotyczących oferowania w sposób profesjonalny najwyższej jakości usług rozwojowych. Jednak ten standard nie dotyczy takich aspektów jak: tworzenie treści i pomocy dydaktycznych czy szczegółowych wymagań technicznych wiążących się z usługami, które rynek określa mianem e-learning. Wiele z nich znajdzie się w opracowanym “Zbiorze dobrych praktyk usług zdalnego uczenia się”, które zostanie opublikowany już wkrótce.

W jaki sposób można korzystać ze standardu SUZ? 

Obiorcy usług lub osoby odpowiedzialne za zarządzanie lub finansowanie rozwoju mogą sprawdzić czego powinni oczekiwać i wymagać od dostawcy takiej usługi. Takie wytyczne warto określić np. w przypadku zamówienia lub zapytania ofertowego, a także taki wpis jest istotny w treści umowy. Przy każdym elemencie Standardu znajduje się pozycja “REZULTAT”, ta część ma za zadanie informować o tym, czego można miarodajnie oczekiwać od dostawcy.

Dla dostawców usług szkoleniowych Standard ma na celu weryfikację dotychczasowych praktyk i ukierunkowanie wprowadzonych zmian. Podczas oceny efektywności swoich usług istnieje możliwość sprawdzenia czy stosowane są poszczególne praktyki opisane w Standardzie i i czy mają pozytywny wpływ na oczekiwane rezultaty. W przypadku pojawienia się na rynku oferty podmiotów audytorskich można przejść proces walidacji/certyfikacji, która w sposób obiektywny potwierdzi, czy Statut jest spełniony w odpowiedni sposób.

W imieniu Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych oraz jako HILLWAY profesjonalny dostawca usług szkoleniowo-doradczych i aktywny członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych zachęcamy wszystkich do wykorzystania i popularyzacji SUZ ?Standard Usług Zdalnego Uczenia się?.

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się ze Standardem Usług Zdalnego Uczenia się – SUZ

08.03.2021Skip to content