Akademia Menedżera – Rozwój kompetencji menedżerskich – case study HILLWAY

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, niezwykle ważne jest, aby menedżerowie byli w stanie dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku i zapewnić swoim pracownikom odpowiednie wsparcie i kierunek. W celu zapewnienia skutecznego rozwoju kompetencji menedżerskich, nasz Klient z branży IT będący producentem oprogramowań, zdecydował się na wdrożenie autorskiego programu HILLWAY pt. “Akademia Menedżera“. Celem programu było zapewnienie menedżerom narzędzi i umiejętności, które pomogą im w efektywniejszym zarządzaniu swoimi zespołami i osiąganiu celów biznesowych.

Akademia menedżera - case study

Wyzwanie

Wyzwaniem dla klienta było zapewnienie rozwoju kompetencji kadry zarządzającej w obszarach zarządzania zespołem, komunikacji menedżerskiej, budowania relacji i udoskonalenia zarządzania pracownikami. Klient chciał, aby jego menedżerowie byli w stanie skuteczniej komunikować się z zespołem i lepiej planować oraz delegować zadania, co przełoży się na zwiększenie efektywności i jakości pracy. Dlatego też, klient potrzebował rozwiązania, które pomoże mu w rozwoju kompetencji menedżerskich i wsparciu kadry w tych obszarach.

Działanie

Zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Klienta, opracowaliśmy dedykowany projekt rozwojowy pt. “Akademia Menedżera” składający się na 7 uzupełniających się szkoleń i warsztatów, które miały na celu kompleksowy rozwój wiedzy, umiejętności i postawy menedżerów.

Ramy czasowe projektu obejmowały cały rok.

Do projektu zaangażowano 3 wyselekcjonowanych Trenerów i Praktyków biznesu, posiadających wieloletnie doświadczenie w dziedzinie efektywnego zarządzania i przywództwa. Przy doborze prowadzących skupiliśmy się, by profil ich doświadczenia odzwierciedlał branżę działalności Klienta.

Zobacz poszczególne etapy realizacji projektu.

I Etap – Warsztat Diagnostyczny

Warsztat diagnostyczny został przeprowadzony w celu diagnozy potrzeb i oczekiwań pracowników, aby opracować najbardziej optymalny program rozwojowy dla menedżerów. W ramach warsztatu diagnostycznego wykorzystan ćwiczenie “kostka rubika“, którego celem był mobilizacja dwóch grup, kierowników i pracowników, do osiągnięcia wspólnego zadania.

Podczas warsztatu, uczestnicy wykonali dwa testy:

 • test “prawda/fałsz” dotyczący efektywnego kierowania zespołem
 • test osobowości

Na podstawie zebranych wyników z ćwiczeń warsztatowych, konsultanci HILLWAY przeprowadzili analizę, która wykazała kluczowe obszary wymagające rozwoju.

II Etap – Komunikacja i mój styl komunikowania się

II etap Akademii Menedżera obejmował rozwój z zakresu efektywnej komunikacji. Szkolenie Komunikacja i mój styl komunikowania się obejmowało takie zagadnienia jak:

 • Diagnoza kompetencji menadżerskich – Dzięki analizie zachowań i zebraniu wniosków pod kątem codziennych sytuacji, uczestnicy otrzymali indywidualną ocenę swoich umiejętności komunikacyjnych i zrozumieli, w jakich obszarach wymagają rozwoju.
 • Rozwój kompetencji „Komunikowanie się” – Uczestnicy szkolenia zdobyli nowe umiejętności i narzędzia dotyczące efektywnej komunikacji, takie jak skuteczne przekazywanie informacji, rozwiązywanie konfliktów i budowanie pozytywnych relacji z pracownikami.
 • Mój typowy sposób komunikowania się – typologia osobowości – Uczestnicy poznali swój typowy styl komunikowania się, co pozwoliło im zrozumieć swoje mocne strony i obszary do rozwoju.
 • Mocne strony i obszary do rozwoju każdego z typów – Po zrozumieniu swojego typowego stylu komunikowania się, uczestnicy szkolenia byli w stanie zidentyfikować swoje mocne strony i obszary do rozwoju, co pozwoli im ulepszać swoje umiejętności komunikacyjne.
 • Analiza zespołu pod kątem stylów komunikowania się – Uczestnicy szkolenia uzyskali wiedzę na temat stylów komunikowania się swoich pracowników, co pozwoliło im lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje swojego zespołu i dostosować swoje podejście do komunikacji, aby osiągać lepsze wyniki.

Podczas szkolenia zastosowano narzędzie Extended DISC, które pomaga w samopoznaniu oraz rozumieniu zachowań własnych i innych osób. Dzięki temu narzędziu menedżerzy mogą lepiej współpracować i komunikować się ze współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi, a także klientami.

III Etap – Autorytet i expose szefa

III etap Akademii Menedżera obejmował rozwój z zakresu budowania autorytetu przełożonych. Dzięki szkoleniu “Autorytet i expose szefa” uczestnicy wynieśli następujące korzyści:

 • Wzmocnienie swojej pozycji i wpływu: Dzięki zrozumieniu źródeł autorytetu, uczestnicy nauczyli się, jak budować i utrzymywać swoją pozycję jako przełożonego, co pozwala im na lepsze zarządzanie zespołem i realizację celów.
 • Skuteczne przywództwo: Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy posiadali wiedzę na temat koncepcji przywództwa według Maxwella, która pozwoliła im na zastosowanie efektywnych metod przywódczych w swojej pracy.
 • Lepiej zarządzane relacje: Dzięki nauce kontraktowania zasad współpracy, uczestnicy nauczyli się, jak ustanawiać jasne i uczciwe zasady współpracy z podwładnymi, co prowadzi do lepszej współpracy i wyników.
 • Skuteczniejsza komunikacja: Poprzez trening wygłaszania expose, uczestnicy poprawili swoje umiejętności w zakresie wyrażania swoich myśli i opinii, co przełożyło się na skuteczniejszą komunikację z zespołem i innymi interesariuszami.

Uczestnicy przed szkoleniem otrzymali zadanie przed-szkoleniowe, którego celem było stworzenie matrycy oceny działań przełożonych, na podstawie wiedzy nabytej podczas II etapu projektu.

IV Etap – Nowoczesne przywództwo – zarządzanie sytuacyjne pracownikami

Celem IV etapu Akademii Menedżera było nabycie przez uczestników kompetencji liderskich do skutecznej realizacji powierzonych celów.

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • zwiększyli świadomość stosowanych stylów zarządzania
 • poznali model przywództwa sytuacyjnego

Dzięki temu dowiedzieli się w jaki sposób mogą lepiej wpływać na pracowników poprzez stosowanie efektywnych metod i narzędzi oraz nauczyli się dopasowywania adekwatnego stylu do indywidualnego poziomu motywacji i dojrzałości/poziomu wiedzy pracownika.

Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość przeprowadzenia scenek z realnymi sytuacjami występującymi w organizacji.

V Etap – Budowanie efektywnych zespołów

V etap Akademii Menedżera miał na celu zdobycie przez jej uczestników umiejętności wypracowania zasad funkcjonowania oraz identyfikacji i eliminacji dysfunkcji pracy zespołowej w oparciu o koncepcję P. Lencioniego.

Korzyści jakie wynieśli menedżerzy ze szkolenia:

 • Lepsze zrozumienie czynników wpływających na efektywność i współpracę w zespole. Uczestnicy zdali sobie sprawę z tego, jakie warunki sprzyjają pracy zespołowej i jakie są najczęstsze przyczyny dysfunkcji zespołu.
 • Zdiagnozowanie dysfunkcji w swoim zespole i poznanie narzędzi służących do ich rozwiązania. Uczestnicy otrzymali wiedzę na temat modelu efektywnej współpracy P. Lencioniego i jego 5 dysfunkcji pracy zespołowej, co pozwoliło im zrozumieć, jakie są najczęstsze problemy i jak je rozwiązać.
 • Umiejętność budowanie zaufania w zespole poprzez otwartą komunikację. Uczestnicy uczyli się, jak rozwiązać brak zaufania w zespole, a także jak korzystać z ćwiczeń praktycznych, aby wzmacniać wzajemne relacje.
 • Stworzenie działań rozwojowych dla zespołu opartych na każdej dysfunkcji. Uczestnicy otrzymali narzędzia, które pozwoliły im stworzyć konkretne plany działań na rzecz rozwoju swojego zespołu, co pozytywnie wpłynie na efektywność i współpracę w grupie.

VI Etap – Feedback, udzielanie konstruktywnej inofrmacji zwrotnej

VI etap Akademii Menedżera skupiał się na zagadnieniu skutecznego udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Niewątpliwe jest to jedno z kluczowych umiejętności menedżerskich.

Uczestnicy szkolenia:

 • Poznali na czym polega konstruktywna informacja zwrotna i jak ją udzielać, aby była pozytywna i motywująca dla pracowników.
 • Nauczyli się jak przeprowadzać feedbackowe rozmowy menedżerskie i jak radzić sobie z problemami podczas przekazywania informacji zwrotnej.
 • Zdobyli umiejętność skutecznego udzielania informacji zwrotnej i zadawania pytań menedżerskich, co pozwoliło im na lepsze zarządzanie swoimi zespołami.
 • Dowiedzieli się jak unikać najczęstszych błędów popełnianych przez osoby udzielające feedbacku, co przełożyło się na ich skuteczność jako menedżerów.
 • Zdobyli umiejętność radzenia sobie z oporem podczas przekazywania informacji zwrotnej, co pomogło im w prowadzeniu efektywnych i produktywnych rozmów z pracownikami.

VII Etap – Sztuka dobrego planowania, delegowania i zarządzania sobą w czasie

Ostatni etap drogi rozoju menedżerów obejmował rozwój w zakresie planowania, delegowania i zarządzania sobą w czasie.

Menedżerowie uczestniczący w szkoleniu “Sztuka dobrego planowania, delegowania i zarządzania sobą w czasie” wynieśli następujące korzyści:

 • Lepsze planowanie i organizacja: Uczestnicy nauczyli się skutecznej metody planowania i zarządzania swoim czasem, co pozwoliło im lepiej wykorzystać swój czas i osiągać swoje cele.
 • Zwiększona efektywność: Dzięki lepszemu planowaniu i organizacji, uczestnicy byli w stanie skupić się na kluczowych zadaniach i być bardziej efektywni w swojej pracy.
 • Delegowanie i współpraca: Uczestnicy nauczyli się jak efektywnie delegować zadania, co pozwoliło im na lepszą współpracę z zespołem i osiągnięcie lepszych wyników.
 • Redukcja stresu: Dzięki lepszemu planowaniu i zarządzaniu swoim czasem, uczestnicy byli w stanie zredukować poziom stresu i być bardziej zrelaksowani w swojej pracy.
 • Większa produktywność: W rezultacie lepszego planowania, delegowania i zarządzania swoim czasem, uczestnicy byli w stanie zwiększyć swoją produktywność i być bardziej skuteczni w swojej pracy.

Efekty

Akademia Menedżera to projekt, który dostarczył Klientowi z branży IT niezwykle wartościowe rezultaty.

Efekty projektu Akademia Menedżera

Rozbudowa kompetencji kadry zarządzającej: Dzięki szkoleniom i treningom, kadra zarządzająca firmy rozwinęła swoje kompetencje z zakresu zarządzania zespołem, komunikacji menadżerskiej, budowania relacji i zarządzania pracownikami.

Poprawa wyników firmy: Dzięki rozwojowi kompetencji kadry zarządzającej, firmy były w stanie poprawić swoje wyniki, dzięki lepszemu zarządzaniu zespołem i komunikacji z pracownikami.

Zwiększenie zaangażowania pracowników: Dzięki lepszej komunikacji i budowaniu relacji, kadra zarządzająca była w stanie zwiększyć zaangażowanie pracowników, co przełożyło się na lepsze wyniki finansowe.

Optymalizacja procesów i zwiększenie efektywności: Dzięki lepszemu planowaniu i zarządzaniu swoim czasem, kadra zarządzająca była w stanie optymalizować swoje procesy i zwiększyć swoją efektywność, co przełożyło się na lepszy performance firmy.

Poprawa kultury organizacyjnej firmy: Dzięki rozwoju kompetencji komunikacyjnych i zwiększeniu zaangażowania menedżerów, firma znacząco poprawiła swoją kulturę organizacyjną, co przełożyło się na lepsze relacje między pracownikami i przełożonymi.

Uczestnicy szkolenia wyskok ocenili każdy etap projektu Akademia Menedżera. Na koniec 100 % uczestniczących w szkoleniach wyraziło rekomendację dla HILLWAY.

Akademia Menedżera to inwestycja, która pozwoliła firmie i jej liderom rozwinąć skrzydła i sięgać po sukcesy.

Firma oraz jej liderzy zdecydowali się zainwestować w swoją przyszłość poprzez uczestnictwo w Akademii Menedżera, co pozwoliło im na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwijania swojego potencjału i odniesienia sukcesów w biznesie. Dzięki temu projektowi, zyskali oni możliwość poszerzenia swojego horyzontu intelektualnego, nabyli nowe umiejętności menedżerskie, a także zdobyli narzędzia umożliwiające efektywną pracę z zespołem. W rezultacie, firma stała się bardziej konkurencyjna na rynku, a jej liderzy zyskali pewność siebie oraz zaufanie swoich pracowników i współpracowników.

Szkolenie Zarządzanie zmianą, czyli ABC lidera zmiany – szkolenie menedżerskie

Menedżerowie mierzą się z dziś trudnościami, których nie spodziewali się eksperci zarządzania jeszcze dwie dekady temu. Gwałtowny postęp technologiczny, fluktuacja kadr, niestabilne otoczenie tworzą kontekst, w którym umiejętność szybkiego dostosowania się jest kluczową kompetencją. To co jeszcze wczoraj było innowacją, dziś jest standardem, a jutro stanie się reliktem przeszłości. Menedżer nowego millenium musi zrozumieć, że

Szkolenie Przywództwo emocjonalne, czyli zarządzanie oparte na inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna to wg. Daniela Goleman'a zdolność do bycia świadomym swoich emocji, kontrolowania emocji i wyrażania emocji. Inteligencja emocjonalna pozwala liderom budować owocne relacje interpersonalne w sposób racjonalny i empatyczny. Praca nad inteligencją emocjonalną jest kluczowa dla menedżera, który pragnie osiągnąć sukces w przywództwie. Zdolność do emocjonalnej więzi z pracownikami jest niezbędna dla skuteczności przywództwa.

Szkolenie Profesjonalny offboarding z dbałością o pracownika i organizację

Offboarding i związane z nim rozstanie się z pracownikiem jest zawsze krytycznym momentem – zarówno dla odchodzącego jak i dla firmy. Niezależnie, czy następuje z decyzji pracownika, czy pracodawcy, rodzi w organizacji wiele potencjalnych zagrożeń takich jak: powstanie luk kompetencyjnych, osłabienia firmowego employer brandingu i PR, powstanie chaosu informacyjnego w zespole, spadku efektywności zespołu czy

Szkolenie HILLWAY Zarządzanie zespołem hybrydowym

Rozwój pandemii spowodował, że ludzie muszą się dostosowywać do dynamicznie zmieniających się sytuacji. Brak możliwości spotkań i powrót do społecznej izolacji spowodował konieczność wprowadzenia pracy w trybie zdalnym. Nie wszystkie firmy mogą sobie pozwolić na całkowite home office. W związku z tym wiele jednostek przedsiębiorstw wprowadziło tryb pracy hybrydowej. Polega on na wykonywaniu swoich obowiązków

Szkolenie Efektywne zarządzanie projektami – Agile Project Management i Scrum

Jeśli projekt ma osiągnąć sukces, strategia zarządzania nim musi być dostatecznie elastyczna, by móc dostosować się do dynamicznych zmian i potrzeb biznesowych. Szkolenie Agile Project Management i Scrum wprowadza menedżerów projektów w świat myślenia poza schematami dzięki metodologii Agile. W odróżnieniu od tradycyjnych, utartych procedur metodologia Agile dostosowuje się do projektu, który ma być zrealizowany,

Szkolenie Zarządzanie kryzysem i sytuacjami kryzysowymi w pracy managera zespołu

W sytuacjach kryzysowych bardzo ważna jest rola managera, który musi zadbać o swoich pracowników, ale również o interesy i wyniki ekonomiczne organizacji. W czasie kryzysu bardzo ważnym aspektem prawidłowego i efektywnego funkcjonowania pracy zespołu jest świadome zarządzanie niepewnością pracownika. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej to często klucz do sukcesu zespołu, a efektywna komunikacja wewnętrzna to klucz do

Szkolenie Przywództwo według Maxwella

Przywódca to osoba mająca duży wpływ na podwładnych, którzy wykonują polecenia pożądane przez szefa ze względu na więzi, jakie ich łączą. Przywództwo charakteryzuje się wyjątkowymi cechami osoby, której inni skłonni są zaufać i podporządkować się dobrowolnie. Te cechy można w sobie kształtować. Wielcy liderzy nie wykorzystują ludzi po to, aby sami mogli wygrywać. Przewodzą ludziom,

Szkolenie First time manager – warsztat dla początkującego menedżera

Szkolenie dla początkujących menedżerów wyposaży uczestników w umiejętności liderskie, które pozwolą im zbudować wiarygodny wizerunek szefa na nowo objętym stanowisku lub w nowej sytuacji liderskiej. Przed szkoleniem każdy z uczestników będzie miał możliwość wyrażenia swoich indywidualnych oczekiwań i potrzeb w postaci ankiety przedszkoleniowej. Wyniki ankiety ukierunkują przebieg i poruszane treści szkolenia. Kliknij poniżej i rozwiń

Szkolenie Zarządzanie przez cele

Ważnym elementem umożliwiającym realizację strategii firmy przez zespoły pracownicze jest zarządzanie przez cele. Zarządzanie przez cele jest jednym z najefektywniejszych systemów uruchamiania i wydobywania potencjału pracowników. Jest to systematyczne podejście do planowania, kontrolowania i oceniania pracowników realizowanego poprzez ustalanie celów i ocenę na podstawie wyników działania. Podczas szkolenia uczestnicy będą zdobywać i pogłębiać wiedzę i

Szkolenie HILLWAY Grywalizacja – zastosowanie w projektowaniu zadań AC/DC

Coraz częściej słyszymy o otaczającym nas kryzysie deficytu uwagi (braku skupienia, przytłaczającej liczbie komunikatów marketingowych, na które przestajemy zwracać jakąkolwiek uwagę) oraz alarmująco niskich wynikach zaangażowania (wg badań instytutu Gallupa aż 87% pracowników jest niezaangażowanych lub działających na szkodę zespołu). Mimo, iż nowe technologie, narzędzia i kanały komunikacji pozwalają nam robić zdecydowanie więcej, to równocześnie

Skip to content